ข่าวประชาสัมพันธ์สสอ.ศรีเมืองใหม่

ขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง ตรวจสอบหนังสือเวียนสสอ.ทุกวันครับ

 

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561

6-11-2560 9-30-47

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปี 2560-2564

เอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางาน
สาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560-2564logo-moph

เว็บตรวจสอบผลงาน kpi และ QOF ปี 2560

 

 

เว็บตรวจสอบผลงาน kpi และ QOF ปี 2560
5-1-2560-11-05-33

เว็บดูรายงาน 43 แฟ้ม โดยการส่งข้อมูลอัตโนมัติ โดยโปรแกรม Ubonsystem

18-05-2558 15-29-12