Admin

Author's details

Date registered: ตุลาคม 13, 2014

Latest posts

  1. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว — มกราคม 11, 2017
  2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปี 2560-2564 — พฤษภาคม 18, 2016
  3. เว็บตรวจสอบผลงาน kpi และ QOF ปี 2560 — กุมภาพันธ์ 10, 2015
  4. เว็บดูรายงาน 43 แฟ้ม โดยการส่งข้อมูลอัตโนมัติ โดยโปรแกรม Ubonsystem — มกราคม 12, 2015

Author's posts listings

ม.ค. 11

คู่มือแนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว

11-1-2560-14-40-31

พ.ค. 18

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปี 2560-2564

kpi59

เอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางาน สาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560-2564

ก.พ. 10

เว็บตรวจสอบผลงาน kpi และ QOF ปี 2560

เว็บดูผลงาน kpi ปี 58

    เว็บตรวจสอบผลงาน kpi และ QOF ปี 2560

ม.ค. 12

เว็บดูรายงาน 43 แฟ้ม โดยการส่งข้อมูลอัตโนมัติ โดยโปรแกรม Ubonsystem

18-05-2558 15-29-12