Category Archive: เรื่องทั่วไป

เรื่องทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์สสอ.ศรีเมืองใหม่

ขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง ตรวจสอบหนังสือเวียนสสอ.ทุกวันครับ  

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561

11-1-2560-14-40-31

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปี 2560-2564

kpi59

เอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางาน สาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560-2564

เว็บตรวจสอบผลงาน kpi และ QOF ปี 2560

เว็บดูผลงาน kpi ปี 58

    เว็บตรวจสอบผลงาน kpi และ QOF ปี 2560

เว็บดูรายงาน 43 แฟ้ม โดยการส่งข้อมูลอัตโนมัติ โดยโปรแกรม Ubonsystem

18-05-2558 15-29-12