ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ

ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ

username (00หรัสสถานบริการ5หลัก00)
password (หรัสสถานบริการ5หลัก)

gishealth