ทำเนียบเจ้าหน้าที่สสอ.

 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่

ชื่อ : นายณรงค์ แผลศร
ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอ
เบอร์โทร :
Email :
ID Line :

ชื่อ : นายสันติ ศรัทธาพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
ฝ่ายงาน : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร :
Email :
ID Line :

ชื่อ : นายพงศ์ภณศ์ ศรีสมบูรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ฝ่ายงาน : หัวหน้างานพัฒนายุทธศาสตร์,งานสารสนเทศ
เบอร์โทร :
Email :
ID Line :

ชื่อ : นายอัครชัย โพธิ์มา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ฝ่ายงาน : หัวหน้างานควบคุมโรค
เบอร์โทร :
Email :
ID Line :

ชื่อ : นายอรรถวิทย์ วงศ์มณี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ฝ่ายงาน : หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทร :
Email :
ID Line :

เบอร์โทร :
Email :
ID Line :

ชื่อ : นางสาวกรรณิการ์ จันภูษา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (พกส.)
ฝ่ายงาน : หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ,ทันตสาธารณสุข
เบอร์โทร :
Email :
ID Line :

ชื่อ : นายศรศักดิ์ดา ภารพัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายงาน : สารสนเทศ
เบอร์โทร :
Email :
ID Line :

ชื่อ : นางสาวจริยาภรณ์ ลาดสมดี
ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
ฝ่ายงาน : บริหาร
เบอร์โทร :
Email :
ID Line :

ชื่อ : นางเมริษา ประดับศรี
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน : บริหาร
เบอร์โทร :
Email :
ID Line :

ชื่อ : นางหนูกร แสงใบ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ฝ่ายงาน : บริหาร
เบอร์โทร :
Email :
ID Line :

ชื่อ : นายทองมี สิงห์เลิศ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ฝ่ายงาน : บริหาร
เบอร์โทร :
Email :
ID Line :