ทำเนียบเจ้าหน้าที่สสอ.

 

 นายสันติ ศรัทธาพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
ฝ่ายงาน : หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายพงศ์ภณศ์ ศรีสมบูรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ฝ่ายงาน : หัวหน้างานพัฒนายุทธศาสตร์

นายอัครชัย โพธิ์มา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ฝ่ายงาน : หัวหน้างานควบคุมโรค

นายอรรถวิทย์ วงศ์มณี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ฝ่ายงาน : หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวพัชราภรณ์  ท้าวด่อน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ฝ่ายงาน : หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

นางสาวกรรณิการ์ จันภูษา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (พกส.)
ฝ่ายงาน : หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ,ทันตสาธารณสุข
เบอร์โทร :
Email :
ID Line :

นายศรศักดิ์ดา ภารพัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายงาน : สารสนเทศ

นางสาวจริยาภรณ์ ลาดสมดี
ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
ฝ่ายงาน : บริหาร

นางเมริษา ประดับศรี
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน : บริหาร

นางหนูกร แสงใบ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ฝ่ายงาน : บริหาร

นายทองมี สิงห์เลิศ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ฝ่ายงาน : บริหาร