ทำเนียบเจ้าหน้าที่สสอ.

 

นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ
ตำแหน่ง:สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
นายประยงค์ สุดสุข
ตำแหน่ง:ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 นายพงศ์ภณศ์ ศรีสมบูรณ์
ตำแหน่ง:นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
ฝ่ายพัฒนายุทธศาตร์
ฝ่ายประกันสุขภาพ
นายอัครชัย โพธิ์มา
ตำแหน่ง:นักวิชาการสาธารสุขปฎิบัติการ
ฝ่ายควบคุมโรค
นายอรรถวิทย์ วงษ์มณี
ตำแหน่ง:นักวิชาการสาธารสุขปฎิบัติการ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ภูษา
ตำแหน่ง:นักวิชาการสาธารสุข
นางสาวจิราภรณ์  ลาดสมดี
ตำแหน่ง:นักวิชาการการเงินการบัญชี
นายศรศักดิ์ดา ภารพัฒน์
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางเมริษา  ประดับศรี
ตำแหน่ง:พนักงานธุรการ