ดาวโหลดแบบฟอร์ม

—แบบฟอร์มงานบริหาร—
1.แบบหนังสือภายนอก

2.แบบหนังสือภายใน

3.แบบขอเบิกเบี้ยเลี้ยงไปราชการ

4.แบบขอปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

5.แบบขอหนังสือรับรอง

 

 

8-1-2560-11-44-00

เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2.2 (กันยายน 2559) ปีงบประมาณ 2560  แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2560

View page »