วาระการประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมอินทนินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
*************************************

วาระก่อนประชุม

 
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
 

วาระที่ 2 เรื่องเรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
วาระที่ 3 เรื่องจากกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
1
2

 

3.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1 แผนนิทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2561 Click เพื่อดูรายละเอียด  Plan 
2 กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2561  Click เพื่อดูรายละเอียดแนวทาง  Agenda
3 สรุปผลการดำเนินงานค่าเสื่อม  Click เพื่อดูรายละเอียด Invest61 59 60 
4 สรุปผลการจัดกลุ่มการประเมินผล Ranking รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560  Click เพื่อดูรายละเอียด
3.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1
    ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนตุลาคม 2560  ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.954 click เพื่อดูรายละเอียด  ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.997 click เพื่อดูรายละเอียด
3.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

ศูนย์ IT จึงกำหนดจัดอบรมการให้รหัสการวินิจฉัย ICD-10 simplified version ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดอุบลราชธานีที่สนใจเข้ารับการอบรม
จำนวนรุ่น : 4 รุ่น
รุ่นที่ 1  วันที่ 20 ธันวาคม 2560
รุ่นที่ 2  วันที่ 25 ธันวาคม 2560
รุ่นที่ 3  วันที่ 9 มกราคม 2561
รุ่นที่ 4  วันที่ 10 มกราคม 2561
รับลงทะเบียน รุ่นละไม่เกิน 200 คน

สถานที่จัดอบรม : ห้องประชุม 1 สนง.สสจ.อบ  สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://calendar.phoubon.in.th/registericd10/

3.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1 ประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาว
2 ประเมิน สุขภาพทางการเงินของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ทางเว็บไซต์ http://happymoney.moph.go.th/ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
3 ส่งคำสั่ง Paliative Care
4 แบบรายงานตามเป้าหมายทีมหมอครอบครัว ส่งรายไตรมาส
3.6 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  ไม่มีวาระ
3.7 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
  ไม่มีวาระ
3.8 สาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขภาคประชาชน
1 แจ้งการเตรียมพร้อมการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ e-Payment
3.9 กลุ่มงานควบคุมโรค
1

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอศรีเมืองใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยทั้งหมด 221 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 329.20 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเดือนพฤศจิกายน จำนวน 1 ราย กระจายในพื้นที่ตำบลนาเลิน

2

งานวัณโรค
ขอให้ รพสต มีแนวทางร่วมกันดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในโปรแกรม TBCM Online  (https://tbcmthailand.net)
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
๑.กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งหมด 
๒.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 
๓.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน 
โดยให้ยึดโรคประจำตัวเป็นหลัก  และดำเนินการ Dot ลงโปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน

3.10 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1

OPD-สัดส่วนการให้บริการแพทย์แผนไทย รายปีงบประมาณ 2561 ผลงานร้อยละ 21.44

3.11 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
1 แจ้งตำบลที่ส่งแบบสำรวจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้ว อปท.ละ 1 ฉบับ ได้แก่
1. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกอก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
5. รพสต.คำหมาใน(ตำบลนาเลิน)
6. รพสต.หนองขุ่น(ตำบลวาริน)
3.12 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1 แจ้งแผนออกหน่วยทันตกรรมในรพ.สต.ที่ไม่มีจนท.ทันตาภิบาล
ว/ด/ป              สถานบริการ
13 ธันวาคม 2560        รพ.สต.นาแค
20 ธันวาคม 2560        PCU ฟ้าห่วน
27 ธันวาคม 2560        สสช.ดงนา
3.13 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1

แผนการตรวจอัลตร้าซาวด์มะเร็งตับ ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ว/ด/ป             สถานบริการ
14 ธันวาคม 2560       รพ.สต.คำหมาไน,จันทัย,นาทอย,ดอนใหญ่,นาแค
19 ธันวาคม 2560       รพ.สต.นาแค,คำไหล,ภูหล่น,หนองขุ่น
21 ธันวาคม 2560       รพ.สต.คำหมาไน,จันทัย,คำไหล,นาทอย,ห้วยหมาก
28 ธันวาคม 2560       รพ.สต.หนามแท่ง,นาทอย
หมายเหตุ : แจ้งผู้ป่วยงดน้ำ งดอาหาร ๖-๘ ช.ม.ก่อนมาตรวจ

2

แผนการตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ว/ด/ป            สถานบริการ
27 ธันวาคม 2560      รพ.สต.ลาดควาย,คำบง,ภูหล่น (เช้า)
รพ.สต.คำหมาใน (บ่าย)

3.14 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ด้านอนามัยแม่และเด็ก,วัยเรียน,วัยรุ่น)
1 ติดตามงานการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 ช่วงวัย
2 ติดตามแบบประเมินตนเองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
3 ์ติดตามรายงานโภชนาการนักเรียนและเด็ก 0-5ปี ไตรมาสที่ 1/2561
3.15 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1 ์ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุปีงบประมาณ2561
2 ์่ขอรับการสนับสนุนวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดปี2561
3.16 กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
1 ขอความร่วมมือรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่
วาระที่ 4 เรื่องจากโซนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
   
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
  การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทร บุคลากรสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
 

.แจ้งรายละเอียดบัญชีรายรับ –รายจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทรสสอ.ศรีเมืองใหม่
ยอดยกมาเดือนตุลาคม2560     86,567.69    บาท
รายรับ เดือนพฤศจิกายน 2560   10,300.00     บาท
รวมรายรับทั้งสิ้น          96,867.69    บาท
รายจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2560                                      0.00      บาท
รวมจ่ายทั้งสิ้น    0.00    บาท
ยอดเงินคงเหลือ  96,867.69  บาท
2.ขอให้สมาชิกฯตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกและชำระเงินสมทบประจำเดือน

   ธันวาคม 2560 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560