วาระการประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอินทนินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
*************************************

วาระก่อนประชุม

  มอบเกียรติบัตร บ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ อำศรีเมืองใหม่ ได้ดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ปี ๒๕๖๐ และได้นำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับจังหวัดอุบลราชธานี
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  ๑. ข้าราชการย้ายมาใหม่
ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ จงจินากูล ย้ายมาปฏิบัติราชการตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญ
การพิเศษ) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอศรีเมืองใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒. อำเภอศรีเมืองใหม่ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพรบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนารถบพิตร
๓.ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี(นายสฤษดิ์ วิฑูรย์)
๑) มอบหมายให้นายอำเภอ อปท. ,กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน สำรวจความต้องการของประชาชน
โดยเฉพาะเรื่องแหล่งน้ำที่ยังขาดแคลนอยู่
๒) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลดพื้นที่หมู่บ้านสีแดงให้เป็นสีขาวมากที่สุด
รายงานทุก ๓ เดือน ,ทุก ๖ เดือน
๓) การจัดทำแผนการท่องเที่ยว หรือสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ
๔) รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ และปลอดขยะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
๕) ให้อำเภอจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแต่ละด้านให้ชัดเจน
๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดตรวจเยี่ยมและ มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ ๔.การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนำร่องอำเภอศรีเมืองใหม่
   วันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ จะนำหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น ศิลปิน  ภาคเอกชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และสื่อมวลชน ไปพักแรม และทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ ณ วัดสวนหินผานางคอย บ้านดงนา ต.หนามแท่ง และนำชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
วาระที่ 2 เรื่องเรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
วาระที่ 3 เรื่องจากกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
1 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งที่ ๕๔๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกคำสั่ง ที่ ๔๔๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และบรรดาคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ และให้ใช้คำสั่งนี้แทน
2

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ และแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน

3

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๖๑
   ประกาศ ณ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  โดยมีรายละเอียดดังนี้
    ข้อ ๑ ซื้อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
    ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
    ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
    ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
    ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
    ข้อ ๖ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

3.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายการดำเนินงานประจำปี 2561 และได้เผยแพร่เอกสาร รายละเอียด ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 แล้วนั้น เนื่องจากบางตัวชี้วัด มีรายการแก้ไข/เพิ่มเติม จึงขอแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัด โดยใช้ เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2560

  1. PDF เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัด ฉบับ 19 ตุลาคม 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด
  2. รายละเอียดการแก้ไขตัวชี้วัด Click เพื่อดูรายละเอียด
  3. สรุปตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561 ฉบับ Final Click เพื่อดูรายละเอียด
3.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1 สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี จะจัดประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ สสจ., รพ. สสอ., รพ.สต.
2 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนกันยายน 2560 ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.969 Click เพื่อดูรายละเอียด ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.997Click เพื่อดูรายละเอียด
3.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 เน้นย้ำการสำรองฐานข้อมูล Jhcis อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และส่งเข้าเว็บสำนักงานทุกเดือน
2 ่แจ้งรับเครื่องอ่านบัตรประชาชน และการใช้งาน
3.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลฯ ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ เรื่องการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านสุขภาพสู่องค์กรคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ค่าลงทะเบียน ๒,๐๐๐ บาท ค่าที่พักและค่าเดินทางเบิกจากต้นสังกัด รายละเอียดอื่นๆ ติดต่อที่ฝ่าย
3.6 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1 ไม่มีวาระ
3.7 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 สรุปผล การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เป็นการประเมินผลลัพธ์ ของการ ดำเนินงาน เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลสภาพปัญหาอันเกิดจากการเรียนรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ การออกแบบกระบวนการดำเนินงาน ( Intervention )และสร้างแนวทางการพัฒนา ในด้าน ต่างๆสำหรับ ประชาชนวัยทำงาน เพื่อลดข้อจำกัดหรืออุปสรรคของการเรียนรู้ในการ เสริมสร้างความ รอบรู้ด้านสุุขภาพและ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (เอกสารแนบ)
3.8 สาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขภาคประชาชน
  ไม่มีวาระ
3.9 กลุ่มงานควบคุมโรค
1

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอศรีเมืองใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยทั้งหมด 220 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 327.64 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเดือนตุลาคม  จำนวน   6  ราย กระจายในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ นาคำ แก้งกอก สงยาง ตะบ่าย


2

งานวัณโรค
ขอให้ รพสต มีแนวทางร่วมกันดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในโปรแกรม TBCM Online  (https://tbcmthailand.net)
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
๑.กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งหมด 
๒.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 
๓.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน 

โดยให้ยึดโรคประจำตัวเป็นหลัก  และดำเนินการ Dot ลงโปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน


3.10 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  ไม่มีวาระ
3.11 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
  ไม่มีวาระ
3.12 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1 แจ้งแผนออกหน่วยทันตกรรมในรพ.สต.ที่ไม่มีจนท.ทันตาภิบาล
ว/ด/ป          สถานบริการ
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   รพ.สต.จันทัย
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  รพ.สต.ภูหล่น
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  รพ.สต.คำไหล
3.13 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1

แผนการตรวจอัลตร้าซาวด์มะเร็งตับ  ประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๐
ว/ด/ป          สถานบริการ
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   รพ.สต.คำหมาไน,ห้วยหมาก,ลาดควาย
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   รพ.สต.ลาดควาย
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   รพ.สต.คำบง,คำหมาไน,หนองขุ่น,จันทัย
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   รพ.สต.ห้วยหมาก,ดอนใหญ่,หนองขุ่น

หมายเหตุ : แจ้งผู้ป่วยงดน้ำ งดอาหาร 6-8 ช.ม.ก่อนมาตรวจ
2 แผนการตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ว/ด/ป           สถานบริการ
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   รพ.สต.ดอนใหญ่,จันทัย,หนองขุ่น
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   รพ.สต.ห้วยหมาก,คำไหล

3

แผนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ว/ด/ป         สถานบริการ
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  รพ.สต.บก

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รพ.สต.บก

3.14 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ด้านอนามัยแม่และเด็ก,วัยเรียน,วัยรุ่น)
1 ติดตามงานการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 ช่วงวัย เดือนตุลาคม 2560
2 ติดตามแบบประเมินตนเองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อขอรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ( Re ทอง) ขอให้ดำเนินการและส่งแบบประเมินภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
3 ์ติดตามการบันทึกข้อมูลโภชนาการนักเรียน ขอให้ทุกแห่งดำเนินการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงนักเรียนเขตรับผิดชอบและบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
3.15 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1 ์ติดตามการบันทึกข้อมูลสายตาเด็กนักเรียน ป.1 ในโปรแกรมvision 2020 Thailand สามารถ Log in และบันทึกสายตาเด็กป.1ผ่านโปรแกรมvisionได้เลย และกรณีที่เด็กสายตาผิดปกติให้ส่งต่อที่โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่เพื่อส่งต่อตรวจรักษา/หรือตัดแว่นที่รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีต่อไป
2 ์่ติดตามการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยSMIV
3.16 กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  ไม่มีวาระ
วาระที่ 4 เรื่องจากโซนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
   
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
  การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทร บุคลากรสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
 

1.แจ้งรายละเอียดบัญชีรายรับ –รายจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทร สสอ.ศรีเมืองใหม่
ยอดยกมาเดือนกรกฎาคม 2560          74,867.69 บาท
รายรับ    เดือนกันยายน  2560        4,800.00  บาท
       รวมรายรับทั้งสิ้น          79,667.69 บาท
รายจ่ายเดือนสิงหาคม 2560      
รวมจ่ายทั้งสิ้น                   0.00 บาท
ยอดเงินคงเหลือ                  79,667.69 บาท

2.ขอให้สมาชิกฯตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกและชำระเงินสมทบประจำเดือนตุลาคม 2560