วาระการประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมอินทนินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
*************************************

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  ๑. การจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เริ่มพิธีถวายตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ วัดไชยมงคล หมู่ที่ ๑ ตำบลแก้งกอก โดยแยกเป็นรายตำบล
- สนง.สสจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ทุกเครือข่าย จัดหน่วยปฐมพยาบาล ให้บริการประชาชน
๒. เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่  เป้าหมาย  ให้ได้ปริมาณโลหิต จำนวน ๕๐๐ Unit จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมปฏิบัติงานบริการรับบริจาคโลหิต รพ.สต. ละ 2 คน มาถึงหอประชุมอำเภอ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.(การแต่งกายชุดปฏิบัติงานสีฟ้า)
๓. กฐินสามัคคีอำเภอศรีเมืองใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐
-วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตั้งองค์กฐิน ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่
-วันที่  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทอดถวาย วัดบ้านคำหว้า หมู่ที่ ๑๖ ตำบลคำไหล และวัดบ้านฟ้าห่วน
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาคำ
๔. หน่วยแพทย์ พอ.สว. ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านหุ่งหลวง ตำบลหนามแท่ง
วาระที่ 2 เรื่องเรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
วาระที่ 3 เรื่องจากกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปรักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอ
2 ู้การอุปสมบทเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  จำนวน ๘๙ รูป สมัครที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๒
3.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
1 ผลดำเนินงานงบค่าเสื่อม Click เพื่อดูรายละเอียด
2 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 Click เพื่อดูรายละเอียด สสจ.อบ  เครือข่ายฯ
3.3 งานประกันสุขภาพ
1
    ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนสิงหาคม 2560 ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.966 click เพื่อดูรายละเอียด ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.997click เพื่อดูรายละเอียด
3.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ไม่มีวาระ
3.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
  ไม่มีวาระ
3.6 ส่งเสริมสุขภาพ
  ไม่มีวาระ
3.7 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 ไม่มีวาระ
3.8 สาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขภาคประชาชน
1 แจ้งอัพเดตฐานข้อมูล อสม. ให้เป็นปัจจุบันแล้วส่งกลับมาที่กลุ่มงาน สสอ.ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2560
3.9 กลุ่มงานควบคุมโรค
1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอศรีเมืองใหม่รายงานผู้ป่วยตั้งแต่ มกราคม พบผู้ป่วย 212 ราย อัตราป่วย 315.73 ต่อแสน ประชากร เดือน กันยายน พบผู้ป่วย 16 ราย

2

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

3.10 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1 ผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ผลงาน 20.51

3.11 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
1 ไม่มีวาระ
3.12 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1 แจ้งแผนออกหน่วยทันตกรรมในรพ.สต.ที่ไม่มีจนท.ทันตาภิบาล แผนจาก รพ.ยังไม่ออก
2 แจ้งแผนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บ้านหุ่งหลวง ต.หนามแท่ง
3.13 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1

แผนการตรวจอัลตร้าซาวด์มะเร็งตับ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
ว/ด/ป      สถานบริการ
๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ รพ.สต.คำหมาไน,จันทัย,ตะบ่าย
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ รพ.สต.ลาดควาย,บก,ห้วยหมาก
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ รพ.สต.ลาดควาย,ตะบ่าย
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ รพ.สต.จันทัย,คำไหล,บก,ห้วยหมาก,ลาดควาย
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ รพ.สต.คำไหล,บก,ห้วยหมาก,ลาดควาย,หนองขุ่น,คำหมาไน,จันทัย
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ รพ.สต.บก,ห้วยหมาก

2 แผนการออกให้บริการ CMU ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
ว/ด/ป      สถานบริการ
๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ รพ.สต.นาแค
๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ รพ.สต.หนองขุ่น
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ รพ.สต.ลาดควาย
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ รพ.สต.คำบง
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ รพ.สต.บก           
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ รพ.สต.นาทอย
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ รพ.สต.ดอนใหญ่
3 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD ในรพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในปี ๖๐ ณ ห้องประชุมอินทนิน สนง.สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป
4 ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งส่งเป้าหมายในการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ ที่เวป สนง.สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ รับส่งข้อมูล DMHT ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
3.14 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ด้านอนามัยแม่และเด็ก,วัยเรียน,วัยรุ่น)
1 แจ้งผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กและพัฒนาการเด็กประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กและงานพัฒนาการเด็กปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
2 แจ้งผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนสำรวจข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและประสานโรงเรียนที่มีความประสงค์จะรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและระดับเพชรให้ส่งแบบประเมินตนเองมาที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ศรีเมืองใหม่ เพื่อส่งขอรับการประเมินต่อไป
3.15 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1 ์่แจ้งแผนการเยี่ยมบ้านเพื่อเตรียมชุมชนเพื่อรับผู้ป่วยจิตเวชจากรพ.พระศรีฯกลับสู่ชุมชน
วันที่ 5 กันยายน 2560  รพ.สต.คำหมาไน (นายเกรียงไกร  บุคำ 712 หมู่ 3 ต.นาเลิน)
วันที่ 6 กันยายน 2560  รพ.สต. จันทัย    (ญาตินางคำผอง โขมะจิตร )
เวลา 13.00น.เป็นต้นไป
2 ์่แจ้งผู้รับผิดชอบงานเด็กไทยสายตาดี ให้บันทึกข้อมูลสายตาเด็กนักเรียน ป.1 ในโปรแกรมvision 2020 Thailand กรณีที่เด็กสายตาผิดปกติให้ส่งต่อที่โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่เพื่อส่งตรวจรักษา/หรือตัดแว่นต่อไป
3.16 กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  ไม่มีวาระ
วาระที่ 4 เรื่องจากโซนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
   
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
  การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทร บุคลากรสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
  1.แจ้งรายละเอียดบัญชีรายรับ –รายจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทรสสอ.ศรีเมืองใหม่
ยอดยกมาเดือนกรกฎาคม 2560      74,867.69 บาท
รายรับ    เดือนกันยายน  2560    4,800.00   บาท
       รวมรายรับทั้งสิ้น      79,667.69  บาท
รายจ่ายเดือนสิงหาคม 2560      
รวมจ่ายทั้งสิ้น               0.00     บาท
ยอดเงินคงเหลือ              79,667.69  บาท
2.ขอให้สมาชิกฯตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกและชำระเงินสมทบประจำเดือนตุลาคม 2560