วาระการประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมอินทนินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
*************************************

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 เรื่องเรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
วาระที่ 3 เรื่องจากกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
1 อำเภอศรีเมืองใหม่ รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

- ระยะเวลารับสมัคร :ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สำนักทะเบียนอำเภอศรีเมืองใหม่
- คุณสมบัติ : ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอายุ
- หลักฐานการสมัคร : บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง


2 การขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมอำเภอศรีเมืองใหม่เป้าหมาย ๑) มีพลเมืองจิตอาสาประชารัฐ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐-๑๕๐ คน/อำเภอ
                     -ให้คัดเลือกอย่างน้อย หมู่บ้านละ ๒ คน      
                    ***กำหนดประชุมพลเมืองจิตอาสาประชารัฐอำเภอศรีเมืองใหม่ : ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
                     ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่
                     ๒) มีศูนย์จิตอาสาประชารัฐระดับอำเภอ อย่างน้อย ๑ ศูนย์ (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
                     ๓.มีเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ ไม่น้อยกว่า ๕ เครือข่าย
                     ๔) มีการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ยากไร้ และกลุ่มเปราะบาง เน้น ๗ กลุ่ม
                        (๑.คนไร้บ้าน,๒.คนไร้รัฐ,๓.ผู้ป่วย/ผู้พิการติดบ้าน ติดเตียง,๔.ผู้ติดเชื้อ HIV,๕.เด็กกำพร้า,
                         ๖.ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ,๗.ผู้เคยต้องขัง)
                     ๕) มีกองทุนประชารัฐเพื่อสังคมระดับอำเภอ อย่างน้อย ๑ กองทุน
                      วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ : อ.ศรีเมืองใหม่ แจ้งที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ขอรับบริจาค
                      จากประชาชน ทุกหมู่บ้าน โดยบริจาคที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นกองทุนตั้งต้น 
3 การแจ้งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
4 การประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อต่อสัญญา และเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๕๖๐
5 ขอเชิญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ร่วมประชุมการชี้แจง พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ สนง.สสจ.อุบลราชธานี
3.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1 แจ้งรับมอบรางวัลผลการดำเนินงานผ่านมาตรฐาน รพ.สต. ๕ ดาว ๕ ดี ปี ๒๕๖๐ รพ.สต.ดอนใหญ่ และ รพ.สต.หนามแท่ง ในวันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๒๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
2 การดำเนินงานมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๖๑ ตัวแทนโซน ๑ รพ.สต.  
3 งานประชุมวิชาการและงานมุทิตาจิต วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ เชิญที่สนใจบุคลากรเข้าร่วม ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคาร ๑๑ ชั้น วพบ.สรรพสิทธิประสงค์
4 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสุขภาพอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurse Aids : Care Giver) และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ รายละเอียดติดต่อได้ที่ฝ่าย
5 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
-เพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
-การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
-การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล Focus Charting
-กลยุทธ์ทางการนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
-การจัดการทางการพยาบาลแนวใหม่
-สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล ด้าน Clinical Supervision
-การพยาบาลในภาวะวิกฤติและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง
-Learn Management การปรับเปลี่ยนเพื่อคุณภาพการพยาบาล
6 เขตสุขภาพที่ ๑๐ ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เชิญเข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สำหรับบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ระยะที่ ๑ วันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ และระยะที่ ๒ วันที่ ๑๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
3.3 ส่งเสริมสุขภาพ
1 ้แนวทางการดำเนินงาน ตำบล LTC ปี ๒๕๖๑ เข้าร่วมโครงการครบ ๑๐๐% ตำบลที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโรงการได้แก่ ต.วาริน,แก้งกอก,เอือดใหญ่,ลาดควาย,นาเลิน  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  ตำบลเอือดใหญ่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว
2 ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในรพ.สต.  (เอกสารแนบ)
3 ส่งเอกสารการอบรม CG
3.3 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 งานวิชาการ ปี ๒๕๖๑
3.4 สาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขภาคประชาชน
1 แจ้งอบรมอสม.ปปช.และอสม.นักจัดการสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย (ตามเอกสารแนบ)
2 แจ้งประเมินอสค.ผ่านเว็บ www,thaiPhc.net
3 การประกวด อสม.ดีเด่น ปี ๒๕๖๑ มี ๑๑ สาขา เพิ่มสาขาทันตสุขภาพ
3.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
1
    ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจาปีงบประมาณ 2561 click เพื่อดูรายละเอียด
2
    แผนยุทธศาสตร์ปี 61 กระทรวงสาธารณสุข click เพื่อดูรายละเอียด
3.5 งานประกันสุขภาพ
1
    ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนกรกฎาคม 2560 ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.968  click เพื่อดูรายละเอียด   ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.998 click เพื่อดูรายละเอียด
3.6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 แจ้งรับอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
3.7 กลุ่มงานควบคุมโรค
1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอศรีเมืองใหม่ รายงานผู้ป่วยตั้งแต่ มกราคม  พบผู้ป่วย 194 ราย  อัตราป่วย 285.29 ต่อแสน ประชากร เดือน สิงหาคม พบผู้ป่วย 24 ราย

2

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

3 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่แจ้งปิดคลังยาและเวชภัณฑ์ วันที่ 15-30 กันยายน 60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ต้องการชุดทำแผลเพิ่มจากที่มีอยู่ขอให้แจ้งงาน IC โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
3.8 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1 ผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยสิงหาคม 2560

3.9 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
1 ไม่มีวาระ
3.10 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 

ไม่มีวาระ

3.11 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
  ไม่มีวาระ
3.12 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ด้านอนามัยแม่และเด็ก,วัยเรียน,วัยรุ่น)
1 ขอชี้แจงแนวทางการเบิก - จ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี
2 ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งรับสื่อภาพพลิกนมแม่ แห่งละ 1 ชุด
3.13 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1

์ขอแจ้งแผนเยี่ยมบ้านผู้พิการประจำเดือนกันยายน 2560

วันที่

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

7 ก.ย 2560

รพสต ลาดควาย

กภ จุรีรัตน์และทีมฟื้นฟู

8 ก.ย 2560

รพสต ตะบ่าย

กภ จุรีรัตน์และทีมฟื้นฟู

11 ก.ย 2560

รพสต ห้วยหมาก

กภ จุรีรัตน์และทีมฟื้นฟู

13 ก.ย 2560

PCU นาคำ

กภ จุรีรัตน์และทีมฟื้นฟู

14 ก.ย 2560

PCU นาคำ

กภ จุรีรัตน์และทีมฟื้นฟู

15 ก.ย 2560

รพสต คำหมาไน

กภ จุรีรัตน์และทีมฟื้นฟู

25 ก.ย 2560

รพสต  จันทัย

กภ จุรีรัตน์และทีมฟื้นฟู

27 ก.ย 2560

รพสต คำบง

กภ จุรีรัตน์และทีมฟื้นฟู

28 ก.ย 2560

รพสต ภูหล่น

กภ จุรีรัตน์และทีมฟื้นฟู

29 ก.ย 2560

รพสต หนองขุ่น

กภ จุรีรัตน์และทีมฟื้นฟู

หมายเหตุ ทางทีมจะออกเยี่ยมเวลา13.00เป็นต้นไป

หมายเหตุ ทางทีมจะออกเยี่ยมเวลา13.00เป็นต้นไป

2 ์่ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ตามแบบสำรวจข้อมูลที่สำเนาให้หรือดาวน์โหลดแบบสำรวจได้ที่เว็บไซต์สำนักงานฝ่ายการแพทย์และสุขภาพจิต และส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
3.14 กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  ไม่มีวาระ
วาระที่ 4 เรื่องจากโซนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
   
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
  การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทร บุคลากรสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
 

แจ้งรายละเอียดบัญชีรายรับ –รายจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทรสอ.ศรีเมืองใหม่
ยอดยกมาเดือนกรกฎาคม 2560                   86,177.69    บาท
รายรับ    เดือนสิงหาคม  2560                 11,900.00     บาท
          รวมรายรับทั้งสิ้น                  98,077.69   บาท
รายจ่ายเดือนสิงหาคม 2560      
จ่ายสวัสดิการคุณสุกัญญา  สระคุณ                   1,000.00   บาท
จ่ายสวัสดิการคุณสุวัจน์     พุทธจักร์                1,000.00   บาท                       
จ่ายสวัสดิการคุณกรรริการ์  จันภูษา                  1,000.00   บาท
จ่ายสวัสดิการคุณปิยาพร  บุญยงค์                   20,000.00  บาท
อื่นๆ(ค่าถ่ายเอกสาร+สมุด)                          210.00   บาท
รวมจ่ายทั้งสิ้น                               23,210.00  บาท
ยอดเงินคงเหลือ                              74,867.69     บาท
2.ขอให้สมาชิกฯตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกและชำระเงินสมทบประจำเดือนกันยายน 2560