วาระการประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอินทนินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
*************************************

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 เรื่องเรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
วาระที่ 3 เรื่องจากกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
1 การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
โดยกำหนดเลขประจำหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเป็น 32 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงแจ้งปรับปรุงเลขประจำหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอ
ศรีเมืองใหม่ เป็น อบ 0532 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2

จังหวัดอุบลราชธานี ส่งคำสั่งย้ายของข้าราชการและบุคลากร
1.นางสาววิภาดา  พลมาก จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บก ย้ายไป รพ.สต.หนามแท่ง
2.นางสาวนิตติยา  แท่นทอง  จพ.ทันตสาธารณสุข(นร.ทุน) รพ.สต.หนามแท่ง ย้ายไป รพ.สต.บก

-ให้ผู้ได้รับคำสั่งย้าย มอบหมายการงานในหน้าที่ แล้วเดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการต่อไปภายใน 15 วัน
3

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
จะเริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560
- พัสดุ :  สินค้า , งานบริการ ,งานจ้างก่อสร้าง, งานจ้างที่ปรึกษา  , งานจ้างออกแบบและควบคุม
*มาตรการ 11 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดทำและประกาศเผยแพร่
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 3 วิธี
1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ***
2) วิธีคัดเลือก
3) วิธีเฉพาะเจาะจง

4

การขอเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544
(ฉบับที่ 11) กลุ่มข้าราชการ
งวดที่ 1 จัดสรร   242,400  บาท  ส่งเบิก 271,800 บาท เกิน 29,400 บาท
งวดที่ 2 จัดสรร   242,400  บาท  ส่งเบิก 213,000 บาท (หักเบิกเกินงวดที่ 1 จำนวน 29,400 บาท
งวดที่ 3 จัดสรร   619,200  บาท กำลังรวบรวมใบขอเบิก ถึงเดือน ก.ค.2560       
ระเบียบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11)

3.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1 แจ้งผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ปี 2560 รพ.สต.ดอนใหญ่ และ รพ.สต.หนามแท่ง ผ่านการประเมินมาตรฐาน รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี
3.3 ส่งเสริมสุขภาพ
1 แนวทางการดำเนินงาน ตำบล LTC ปี 2561 เข้าร่วมโครงการครบ 100% ตำบลที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโรงการได้แก่ ต.วาริน,แก้งกอก,เอือดใหญ่,ลาดควาย,นาเลิน  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
2 ติดตามการดำเนินงานตำบลเป้าหมาย LTC ปี 2559,2560
3.3 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรงเรียนสุขบัญญัติ ในพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ และโรงเรียนบ้านโนนหนองบัว ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2 ่เรื่องประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล “ปั่นปันบุญ ปันสุข พิชิต 2 ปราสาท” เพื่อหารายได้สมทบทุน สร้างอาคารสงฆ์อาพาธและห้องพิเศษประชารัฐ ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
3 ขอเชิญร่วมประชุมเสวนา“การแพทย์ปฐมภูมิและคณะกรรมการสุขภาพระดับอำเภอในฝันกับความท้าทายด้านบทบาทและสมรรถนะวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการร่วมขบวนการขับเคลื่อนนโยบาย” ในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร(ไม่มีค่าลงทะเบียน)
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ เซนทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี(ค่าละทะเบียน 2,050 บาท)
3.4 สาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขภาคประชาชน
  ไม่มีวาระ
3.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
1 การดำเนินงานงบค่าเสื่อม
1.ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2560
2.แนวทางการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561
3.ติดตามการจัดทำแผนของบลงทุน ปี 2562 (ส่วนกลาง)
3.5 งานประกันสุขภาพ
1 ขอขอบคุณสถานบริการทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือกรอกแบบประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2561
2 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนพฤษภาคม 2560 ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.968  ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.998
3.6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ไม่มีวาระการประชุม
3.7 กลุ่มงานควบคุมโรค
1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอศรีเมืองใหม่ปัจจุบันอยู่ลำดับที่ 8 ของจังหวัดอุบลราชธานี รายงานผู้ป่วยตั้งแต่ มกราคม พบผู้ป่วย 144 ราย  อัตราป่วย 221.76 ต่อแสน ประชากร เดือน กรกฎาคม พบผู้ป่วย 6 ราย
2

งานวัณโรค
-แจ้งผลการประเมินงานวัณโรค ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 96
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้ทุก รพสต สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ชายรักชาย ชายแต่งหญิง จึงมีมติให้ทุกท่านบันทึกข้อมูลกลุ่มดังกล่าวในโปรแกรม google drive ภายในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖๐ และสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด
-แนวทางดำเนินงานวัณโรค สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.tbthailand.org/documents.html

3 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
-แจ้ง รพสต สามารถมารับวัคซีนนักเรียนได้แล้วที่ คลังวัคซีน ภายในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
งานคุ้มครองผู้บริโภค
-แจ้งแบบฟอร์มเบิกยาใหม่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค และขอให้ว่างไว้ในส่วนที่ต้องเซนต์ชื่อในฝั่งของโรงพยาบาล ไม่ต้องพิมพ์ชื่อมา
-ขอให้ รพสต ถ่ายรูปสติกเกอร์ร้านนี้ไม่จำหน่ายยาปฏิชีวนะ ที่ได้นำไปติดที่ร้านขายของชำในพื้นที่ส่งขึ้นไลน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภายในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
3.8 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1 ไม่มีวาระ
3.9 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
1 ขอให้ประเมินหมู่บ้านจัดการสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 4 ภายในเดือน สิงหาคม 2560
3.10 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 

ไม่มีวาระ

3.11 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
  ไม่มีวาระ
3.12 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ด้านอนามัยแม่และเด็ก,วัยเรียน,วัยรุ่น)
1 แจ้งการจัดโซนนิ่ง (Zoning)งานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่จัดอยู่ในโซนที่4 โรงพยาบาลแม่ข่ายคือโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  โรงพยาบาลเครือข่ายประกอบด้วย รพ.โขงเจียม  รพ.สิรินธร รพ.ศรีเมืองใหม่และรพ.ตาลสุม
2 การเบิกยาวิตามินน้ำเสริมธาตุเด็กสำหรับเด็ก 6 เดือน - 5 ปี และวิตามินธาตุเหล็กเสริมไอโอดีนสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ให้เพิ่มรายการเบิกในใบเบิกยารายเดือน
3.13 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1 ์แจ้งแนวทางการดำเนินงานบันทึกข้อมูลโปรแกรมการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย SMIV สำหรับรพ.สต.ที่ยังไม่ได้อบรม ได้แก่ นาทอย หนองขุ่น ห้วยหมาก คำหมาไน ดงนา และโหง่นขาม   ให้ดำเนินการนำดาวน์โหลดโปรแกรมจากเวปไซต์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และลงทะเบียนขอ User และ Password เข้าใช้งาน   การลงบันทึกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยSMIVในโปรแกรมจะต้องลงบันทึกเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้งและผู้ป่วย SMIV ที่เป็น Case ของสปสช.จะมีค่าบันทึกข้อมูลเยี่ยมรายละ 1,600 บาท
2 ์ขอประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยกรมการขนส่งทางบกจะช่วยเหลือเป็นเงินเพื่อซื้อกายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เปิดรับคำขอระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 สามารถยื่นคำขอ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
3 ์ขอประชาสัมพันธ์ คลินิกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ รักษาผู้มีปัญหาปวดคอ  ปวดไหล  ไหล่ติด ปวดหลัง  ปวดเอว หรือหมอนรองกระดูกทับเส้น
ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00น และวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00น. 
เริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป
3.14 กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  ไม่มีวาระ
วาระที่ 4 เรื่องจากโซนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  เรื่องจาก คุณนิคม  ปราณีวัฒน์ สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเบิก-จ่าย ค่าตอบแทนอัตรากำลังคน (ฉ.11)
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
  การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทร บุคลากรสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
 

ขอแจ้งทบทวนรายละเอียดข้อบังคับโครงการสวัสดิการเอื้ออาทร บุคลากรสังกัด สสอ.ศรีเมืองใหม่
-  กำหนดให้สมาชิกส่งเงินสมทบรายเดือนๆละ 100 บาทภายในวันที่ 10 ของเดือน
-  หากสมาชิกท่านใดขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือน เกินวันที่10 ของเดือนที่ 3 ถือว่า
พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
2.ขอให้สมาชิกตรวจสอบสภาพการเป็นสมาชิกและชำระเงินสมทบได้ที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
(คุณพัชราภรณ์) ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560
2.รายละเอียดบัญชีรายรับ –รายจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทรสสอ.ศรีเมืองใหม่
ยอดยกมาเดือนธันวาคม 2559 เป็นเงิน 66,180.16 บาท