วาระการประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมอินทนินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
*************************************

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 เรื่องเรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
วาระที่ 3 เรื่องจากกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
1 กิจกรรม “ 1 ดอก 1 หัวใจน้อมถวายพ่อหลวงองค์ภูมิพล”  ปลูกดอกดาวเรือง และจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน   ให้บุคลากรในสังกัด สนง.สสจ.อุบลราชธานี ทุกอำเภอ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แบบ”ดารารัตน์” จำนวน  39,999  ดอก (อำเภอศรีเมืองใหม่ 1,300 ดอก)
2 ิขอเชิญผู้รับผิดชอบการจัดทำบัญชีงบทดลอง ประชุมวิชาการ จัดทำบัญชีงบทดลอง ในวันที่ 11 ก.ค.2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.ศรีเมืองใหม่
3 การเบิกงบประมาณ ค่าตอบแทน ฉ.11   ของข้าราชการ
-  งวดที่ 1  จัดสรรงบ 242,400 บาท  เบิกจำนวน  271,800 บาท (เบิกเกิน 29,400 บาท ) -  งวดที่ 2  จัดสรรงบ 242,400 บาท  หักเบิกเกิน 29,400 บาท จะเหลืองบเบิกได้ ไม่เกิน  213,000 บาท
4

การเฝ้าระวังป้องกันเหตุในสถานที่ราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้ดำเนินการ ติดตั้ง ตรวจสอบกล้อง CCTV ให้ใช้งานได้ หากมีเหตุเกิดขึ้น และตรวจสอบกล้อง CCTV ไม่ได้ หัวหน้าหน่วยงานต้องรับผิดชอบ ถูกสอบวินัย

5

การประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา
เป้าหมาย  - รพ.สต.ละ 1 คน  เขต 10 ร้อยละ 100
- สนง.สสอ. ละ 2 คน (ไม่รวม สสอ.) ร้อยละ 100
ค่าลงทะเบียน  2,200 บาท/คน

6 จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งอนุมัติให้ นางจิตษณา  ประชุมรักษ์  ผอ.รพ.สต.หนองขุ่น เข้ารับการอบรมหลักสูตร  ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น(ผบต.) รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2560  ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
3.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1 สมาคมพยาบาลฯ จัดประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิจัย นวัตกรรม ประกวดผลงานวิชาการของสมาชิกชมรมพยาบาลฯและบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิต แด่พี่พยาบาลผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3.3 ส่งเสริมสุขภาพ
1 เชิญผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) อำเภอละ ๕ คน เข้าร่วมอบรมในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราธานี แจ้งรายชื่อภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
2 เชิญผู้สูงอายุพื้นที่เป้าหมายตำบลต้นแบบแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ชมรมละ ๓ คน (ประธาน เลขาฯ คณะบริหารชมรม) ตำบลหนามแท่ง ดอนใหญ่ คำไหล ตะบ่าย สงยาง นาคำ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งรายชื่อภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
3 ซองผ้าป่าชมรมผู้สูงอายุ ส่งภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
4 ่ขอให้ทุกรพ.สต.แจ้งรายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมนักบริบาลผู้สูงอายุ (CG) ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อบรม ช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
3.3 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
  ่ไม่มีวาระ
3.4 สาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขภาคประชาชน
1 ให้ทุกรพ.สต.สำรวจข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ผู้สูบบุหรี่  ตามแบบฟอร์มรายงาน ส่งภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
2 แจ้งอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน หลักสูตร ๒ วัน วันแรกอบรมที่ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ  วันที่สอง อบรมที่ สสอ.ศรีเมืองใหม่ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม
3 แจ้งอบรม อสม.ปปช. กลุ่มเป้าหมาย ๑๑๙ คน กลุ่มเป้าหมาย (ตามเอกสารแนบ)
3.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
1 ผลการประกวดสถานบริการสาธารณสุข ประเภท รพ.สต.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2560 ชนะเลิศ... รพ.สต.โนนน้อย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ กำหนดการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
2 กำหนดการรับตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด
18 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น.
1.DHS / PCC /รพ.สต.ติดดาว : ศูนย์สุขภาพชุมชน บ้านแขมเจริญ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
2. CFO เขต 10 : รพ.ตาลสุม
3. ตรวจสอบภายใน เขต 10 : รพ.วารินฯ
4.Quick round รพ.สิรินธร โดย ผตร.และคณะ
5. สุ่มพื้นที่ คณะที่ 1 อ.นาจะหลวย (ศูนย์วิชาการ)
19 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 น.
-เชิญร่วมต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลรับการตรวจราชการ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สนง.สสจ.อบ.
เวลา 13.30 น.
- เชิญร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลคณะตรวจราชการที่ พื้นที่ รพ.สต คันท่าเกวียน/ คปสอ.โขงเจียม
- สุ่มพื้นที่ คณะที่ 1 อ.เหล่าเสือโก้ก (ศูนย์วิชาการ)
20 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น.
สรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษาฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

3 การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วยกระทรวงสาธารณสุขโดย สนย.แจ้งให้หน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และให้รายงานผลการดำเนินงาน
ตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่แนบมาดังนี้ ...
แบบฟอร์ม 1 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560
แบบฟอร์ม 2 แบบสรุปโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560
ถึง กรกฎาคม 2561
*** ขอให้ รพ.สต. ทุกแห่ง รายงานโครงการตามกิจกรรมดังกล่าว ส่ง สสอ.ศรีเมืองใหม่ ภายในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เพื่อรวบรวมส่ง สสจ.อบ. ต่อไป Click เพื่อดูรายละเอียด

4 การดำเนินงานงบค่าเสื่อม 1.ความก้าวหน้าในการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2560 Click PDFเพื่อดูรายละเอียด   Click  Exelเ พื่อดูรายละเอียด การติดป้ายค่าเสื่อมทั้งครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง Click เพื่อดูรายละเอียด
2.แนวทางการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2560
3.ติดตามการจัดทำแผนของบลงทุน ปี 2562 (ส่วนกลาง)

3.5 งานประกันสุขภาพ
1 เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2561 click เพื่อดูรายละเอียด
2 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนพฤษภาคม 2560 ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.971  click เพื่อดูรายละเอียด   ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.998 click เพื่อดูรายละเอียด
3.6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 แจ้งอัพเดทโปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นล่าสุด ดาวน์โหลดที่ http://neo.moph.go.th/jhcis/download.php
3.7 กลุ่มงานควบคุมโรค
1 สสจ.แจ้งลงพื้นที่  รพสต.หนามแท่งเพื่อสำรวจความครอบคลุมวัคซีน ขอให้นัดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปกครองเด็กตามรายละเอียดที่ส่งให้ก่อนหน้านี้ จำนวน 30 คนหรือมากกว่า นัดไว้ที่ รพสต.ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.
2 ขอรับการสนับสนุนบุคลากรในการดำเนินการควบคุมโรคพื้นที่ รพสต.คำไหล โดยเฉพาะการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพราะมีความเสี่ยงที่จะระบาดไปยังพื้นที่ตำบลอื่นๆในอำเภอศรีเมืองใหม่
3 ขอให้ทุกทีมดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายร่วมกับหน้าที่ประจำหากพบให้รายงานหัวหน้าทีมสุ่มลูกน้ำทันที
4 ทีมสุ่มลูกน้ำยุงลายขอให้ดำเนินการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย รวมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ ลูกน้ำยุงลายทุกวันจนกว่าค่า HI จะเท่ากับ 0
3.8 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1 ไม่มีวาระ
3.9 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
1 ไม่มีวาระ
3.10 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1


2


3.11 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1

2
3.12 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ด้านอนามัยแม่และเด็ก,วัยเรียน,วัยรุ่น)
1 แจ้งแผนการเยี่ยมเสริมพลังเพื่อติดตามการดำเนินงานและการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยทีมศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  ในวันที่ 7 ก.ค.2560 
ภาคเช้า           โรงเรียนบ้านดงนา  (รับประทานอาหารกลางวันที่ดงนา)
ภาคบ่าย          โรงเรียนบ้านโหง่นขาม

2 ติดตามเอกสารแบบสอบตามพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน 12 ข้อ ที่ยังไม่ส่งได้แก่ ห้วยหมาก คำไหล ภูหล่นและฟ้าห่วน ให้ส่งที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพสสอ.ศรีเมืองใหม่ภายในวันที่ 7 ก.ค.2560
3 แจ้งกำหนดการรณรงค์ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 4 ช่วงวัย( 9,18,30,42 เดือน) ในวันที่ 17 - 21 ก.ค.2560 ขอให้รพ.สต.และ PCU ทุกแห่งเตรียมกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนการดำเนินการพร้อมทั้งลงบันทึกข้อมูลในช่วงรณรงค์ด้วย
3.13 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1 ์แจ้งเรื่องการตรวจวัดสายตานักเรียนป.1 ปีการศึกษาที่ 1 /2560 ถ้าแห่งใดดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนเรียบร้อยแล้วให้บันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดสายตาในโปรแกรมVission2020thailand ด้วย
3.14 กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  ไม่มีวาระ
วาระที่ 4 เรื่องจากโซนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
   
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
  การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทร บุคลากรสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
  1.ขอแจ้งสมาชิกกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทร สสอ.ส่งเงินสมทบประจำเดือนด้วย
2.รายละเอียดบัญชีรายรับ –รายจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทรสสอ.ศรีเมืองใหม่
ยอดยกมาเดือนธันวาคม 2559                         66,180.16 บาท
รายรับตั้งแต่5 ม.ค.- 1 มิ.ย.2560                      34,200.00  บาท
รวมรายรับทั้งสิ้น 100,380.16 บาท
รายจ่ายตั้งแต่ ม.ค.-มิ.ย.2560 17,150.00 บาท
- รับขวัญสมาชิกใหม่คุณเมธิตา นามพงษ์         5,000.00 บาท
- จ่ายค่าถ่ายเอกสาร                                150.00 บาท
- รับขวัญสมาชิกใหม่คุณภัทรณัชชา             5,000.00 บาท
- ค่ารักษาพยาบาล คุณสุกัญญา  สระคุณ      1,000.00 บาท
-รับขวัญสมาชิกใหม่คุณสุภาพร ปิ่นธุรัตน์      5,000.00 บาท
- ค่ารักษาพยาบาล คุณอรรถวิทย์ วงศ์มณี     1,000.00 บาท
ยอดเงินคงเหลือ  83,230.16     บาท