วาระการประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอินทนินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
*************************************

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 เรื่องเรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
วาระที่ 3 เรื่องจากกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
1 ่โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงิน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และผลกระทบทางกฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ค่าลงทะเบียน 3,800 บาท/คน)
* สนง.สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ แจ้งให้ ผอ.รพ.สต. 4 แห่งเป็นตัวแทนเข้าอบรม ได้แก่
1. รพ.สต.นาทอย 2. รพ.สต.ดอนใหญ่ 3.รพ.สต.คำไหล 4. รพ.สต.ลาดควาย

2 ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมการอบรมตามโครงการเสริมสร้างวินัยและจริยธรรมในการทำงานแก่บุคลากรในสังกัด สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีแจงเลื่อนกำหนดการตรวจสอบภายใน ออกไปยังไม่มีกำหนด
จึงขอให้ อำเภอดำเนินการตรวจสอบภายใน หน่วยงานในสังกัดให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบภายใน
จากจังหวัดต่อไป
4 ขอเชิญผู้รับผิดชอบการจัดทำบัญชีงบทดลอง ร่วมประชุมวิชาการ การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ในวันที่ มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทนิน สนง.สสอ.
ศรีเมืองใหม่ ให้เตรียมข้อมูลการเงิน การบัญชี และ เครื่องคอมพิวเตอร์ มาพร้อมด้วย
5 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากบุคคลในโอกาสต่างๆ ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
โดยสามารถเรียกดูเอกสารได้ที www.stopcorruption.moph.go.th
6 ขอเชิญ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่งเรื่องเล่า ในประเด็น “ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย
เทิดไท้องค์ราชัน” เข้ารับการคัดเลือกในเวทีการประชุมสัมมนาพัฒนาระบบธรรมาภิบาล เขตสุขภาพที่ 10
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ตามหลักเกณฑ์
7 ขอเชิญเจ้าที่รพ.สต.แห่งละ 1 ท่านร่วมปฏิบัติหน้าที่หน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 7 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
3.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1 ติดตาม Profile รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี
2 ติดตามการลงข้อมูล Happinometer ผ่านเว็บไซด์ http://happinometer.moph.go.th/
3.3 ส่งเสริมสุขภาพ
1 ขอให้ทุก รพ.สต.รายชื่อ และจำนวนผู้สูงอายุ ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ (แบบฟอร์มเดิมถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ส่งข้อมูลเก่าเพื่อยืนยัน)
3.3 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 ่ขอให้ทุกรพ.สต.พัฒนางานวิชาการ วิจัย R2R เพื่อเตรียมนำเสนอ เดือน กรกฎาคมและร่วมส่งผลงานในเวทีระดับจังหวัด/เขต ต่อไป
3.4 สาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขภาคประชาชน
1 มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโรงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ออกหน่วยให้บริการและพบว่าเครื่องเอกซเรย์ไม่เพียงพอ จึงขอความร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนซื้อ รถเอกซเรย์เพิ่มจำนวน ๑ คัน โดยขอให้รวบรวมเงินและซองส่งมายังกลุ่มงาน สสม.สสอ.ศรีเมืองใหม่ ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ซองจะส่งตามหลัง)
3.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
1 สรุปผลการ Ranking รอบที่ 1 ปี 2560 และโอกาสการพัฒนา 6 เดือนหลัง
2 การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2560 คลิ๊กดูรายละเอียด
3 การประกวดสถานบริการดีเด่นปี 2560
- สสอ.(เขื่องใน) กลุ่มงานต่างๆใน สสจ.ลงเยี่ยม 8 มิถุนายน 2560
- รพ.สต.(โนนน้อย)กลุ่มงานต่างๆใน สสจ.ลงเยี่ยม 9 มิถุนายน 2560

4 การจัดทำแผนของบลงทุน ปี 2562 (ส่วนกลาง) คลิ๊กดูรายละเอียด
5 ติดตามงบเหลือจ่ายการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ตั้งแต่ปี 2558 ลงไป คลิ๊กดูรายละเอียด
6 ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2560 คลิ๊กดูรายละเอียด
7 การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมทรัพยากรสาธารณสุข และระบบรายงานต่างๆ คลิ๊กดูรายละเอียด
3.5 งานประกันสุขภาพ
1
  รายละเอียดการจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์สิทธิประกันสังคม ตรวจสอบได้ที่ https://www.sunpasit.go.th/ssdata/   หัวข้อ จัดสรรเงิน รพ.สต.
2
  ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน เมษายน 2560
  ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.969 click ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.998 click

3.6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ขอเสนอให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดหาเครื่องแม่ข่าย jhcis โดยไม่ใช้งานอื่นนอกจากโปรแกรม jhcis และเพื่อประสิทิภาพในการทำงาน
2 ขอเสนอให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดซื้อโปรแกรม Antivirus ที่เป็นของแท้ เพื่อการป้องกัน Virus ที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดเพราะสามารอัพเดทได้ ตลอด
3.7 กลุ่มงานควบคุมโรค
1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอศรีเมืองใหม่รายงานผู้ป่วยตั้งแต่ มกราคม พบผู้ป่วย 47 ราย อัตราป่วย 69.11 ต่อแสน ประชากร เดือนพฤษภาคม พบผู้ป่วย 13 ราย

  มาตรการ 3ก 3ร ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอำเภอศรีเมืองใหม่
มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกในยามโรคสงบ
1.ปฏิบัติตามมาตรการ 3ก 3ร
(เก็บน้ำ เก็บขยะ เก็บบ้าน ป้องกัน 3 โรค:โรคไข้เลือดออก,โรคชิคุนกุนยา,โรคซิการ์)
2.จัดทำประชาคมหมู่บ้าน หาข้อตกลงร่วมกันในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
3.ทำ Big Cleaning Day ทุกวันศุกร์ เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย
4.สำรวจลูกน้ำยุงลาย ทุกวันศุกร์ รายงานผลการปฏิบัติงานให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทราบทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน
5.สำรวจ เตรียมเคมีภัณฑ์ ให้มีความพร้อมใช้เมื่อเกิดการระบาด
มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก
เมื่อพบผู้ป่วยให้ใช้มาตรการ 3-3-1-5-14-28 อย่างต่อเนื่อง คือ
1.แจ้งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายใน 3 ชั่วโมง
2.ทีมสอบสวนโรคลงสอบสวนโรคภายใน 3 ชั่วโมง
3.ดำเนินการควบคุมโรคด้วยการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในรัศมีอย่างน้อย 300 เมตรภายใน 24 ชั่วโมง หรือทั้งชุมชน พ่นในวันที่ 0-3-7-14-21-28
4.ต้องดำเนินการเพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคได้ผล ไม่กระจายไปในวงกว้าง โดยประเมินจากค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายภายใน 5 วัน ค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI, CI) ต้องเป็นศูนย์ คือ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย
5.ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่หลัง 28 วัน และควบคุมการระบาดของโรคให้ได้ภายใน 28 วัน
หลักปฏิบัติ 5 ป คือ
1.ปิด ปิดภาชนะน้ำดื่มน้ำใช้ทุกชนิดให้มิดชิด เพื่อป้องกันยุงลายวางไข่
2.เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ดอกไม้ จานรองขาตู้กับข้าว และภาชนะใส่น้ำที่ให้สัตว์เลี้ยงต่างๆภายในบ้านเรือน เช่น นก ไก่ สุนัข แมว ทุกสัปดาห์ หรือใส่เกลือแกง น้ำส้มสายชู ล้างภาชนะน้ำดื่ม น้ำใช้ ทุกๆ ๗ วัน เพื่อป้องกันยุง ลายวางไข่
3.ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลากระดี่ ปลาหางนกยูง ในโอ่งน้ำบ่อน้ำ เพื่อกินลูกน้ำยุงลาย
4.ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในบ้าน นอกบ้าน ที่สาธารณะไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เก็บ คว่ำ ทำลายภาชนะน้ำขังที่ไม่ใช้ เช่น กระป๋องยางรถ เศษวัสดุกักน้ำอื่นๆ หมั่นทำความสะอาดบริเวณบ้าน และรอบบ้าน ที่อาจเป็นแหล่งน้ำขังและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้
5.ปฏิบัติ ปฏิบัติตามมาตรการ 5 ป ทุกวัน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลาย เพื่อตัดวงจรยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก
มาตรการเพิ่มเติม
ควรเพิ่มมาตรการทางสังคม กฎหมู่บ้าน หรือกฎหมาย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมกัน
จัดลูกน้ำ และ ยุงตัวเต็มวัยในครัวเรือนตนเองทุกหลังคาเรือน โดยการออกกฎหมู่บ้าน หรือการใช้ข้อบัญญัติ และอาจประยุกต์ใช้ พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ ๒๕๕๘ โดยการแจ้งให้ชาวบ้านรู้ว่ามีกฎหมายฉบับนี้ที่สามารถให้โทษสำหรับครัวเรือนที่ไม่ให้ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความยำเกรง
ทีม SRRT อำเภอยินดีให้ความร่วมมือในการสนับสนุนทีมสแกนลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เกิดการระบาด
2 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ขอให้รายงานการเบิกวัคซีน HPV เฉพาะนักเรียนหญิง ประถมศึกษาปีที่ ๕ ภายในวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม 2560 ส่งแล้วได้แก่ คำไหล  ,คำหมาใน,  ดอนใหญ่ ,นาแค,นาทอย,บก,หนองขุ่น,ภูหล่น


3.8 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1 งานแพทย์แผนไทย ผลการดำเนินงานลงข้อมูลแพทย์แผนไทย เกณฑ์ร้อยละ 20 ผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ผลงาน 20.51


3.9 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
1 ไม่มีวาระ
3.10 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1

แจ้งแผนออกหน่วยทันตกรรมในรพ.สต.ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ทันตาภิบาล
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐     สถานบริการ     รพ.สต.หนองขุ่น
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐   สถานบริการ     รพ.สต.ภูหล่น
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐   สถานบริการ     รพ.สต.นาทอย
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐   สถานบริการ     รพ.สต.นาแค

3.11 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1 แผนการตรวจอัลตร้าซาวด์มะเร็งตับ  ประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๐

วัน/เดือน/ปี

สถานบริการ

๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

รพ.สต.คำหมาไน,หนามแท่ง,ห้วยหมาก,ดอนใหญ่,นาแค,นาทอย

๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

รพ.สต.นาทอย,คำบง,จันทัย,หนองขุ่น

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

รพ.สต.คำหมาใน,นาทอย,ภูหล่น,นาแค,ห้วยหมาก,คำบง

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

รพ.สต.นาทอย,จันทัย,หนามแท่ง,ห้วยหมาก,PCUฟ้าห่วน

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

PCUฟ้าห่วน,รพ.สต.คำไหล,ห้วยหมาก,นาทอย

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

รพ.สต.หนองขุ่น,นาทอย,คำหมาใน,ห้วยหมาก,PCU ฟ้าห่วน

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

รพ.สต.ตะบ่าย,ลาดควาย,นาแค,ตะบ่าย,จันทัย,PCUฟ้าห่วน

หมายเหตุ : แจ้งผู้ป่วยงดน้ำ งดอาหาร 6-8 ช.ม.ก่อนมาตรวจ


2 แผนการตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐         ที่ทำการ อสม.สนง.สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐         ที่ทำการ อสม.สนง.สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่

3.12 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ด้านอนามัยแม่และเด็ก,วัยเรียน,วัยรุ่น)
1 ิแจ้งผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กรพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมรับฟังการตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กจากทีมคณะกรรมการ MCH จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมภูริทัตโต รพ.ศรีเมืองใหม่
2 ขอให้รพ.สต.และPCUทุกแห่งส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 แยกชั้น แยกชาย–หญิงส่งที่รับ- ส่งข้อมูลฝ่ายส่งเสริมฯเวปสำนักงาน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560
3 ขอให้รพ.สต.และPCU ทุกแห่งดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนและประเมินโภชนาการโดยชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงเด็กนักเรียนแล้วส่งแบบรายงานตรวจสุขภาพนักเรียนที่ฝ่ายส่งเสริมภายในวันที่ 30  มิถุนายน 2560
4 ติดตามรายงานการทดสอบเกลือเพื่อหาปริมาณไอโอดีนโดยชุดทดสอบ I Kit ที่กำหนดส่งภายใน 20 พ.ค.2560 ที่ส่งแล้ว ได้แก่ นาแค, บก, คำไหล, ห้วยหมาก, คำบง, หนามแท่ง, นาทอย, หนองขุ่นและฟ้าห่วน แห่งที่เหลือขอให้ส่งด่วนภายในวันที่ 5 มิ.ย.2560
5 ติดตามรายงานแก้ไขปัญหาไอคิวเด็กเป้าหมายประเมินไอคิวปี 64 ที่กำหนดส่งวันที่ 18 พ.ค.2560 ที่ส่งแล้วได้แก่ รพ.สต.นาแค, บก, หนองขุ่น, ห้วยหมาก, ลาดควาย, สสช.ดงนา,สสช.โหง่นขาม และ รพ.สต.นาทอย  แห่งที่เหลือส่งด่วนภายในวันที่ 5 มิ.ย.2560
6 แจ้งและติดตามรายงาน งานอนามัยแม่และเด็ก
-    การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ เกณฑ์ > ร้อยละ 60    ผลงานระดับอำเภอ   ร้อยละ 84.19
ผลงานรายสถานบริการ      *****ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง*****
 • การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ  เกณฑ์ > ร้อยละ 60    ผลงานระดับอำเภอ   ร้อยละ 69.26
ผลงานรายสถานบริการ      แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่  หนามแท่ง,  ดงนา
 • การเยี่ยมหลังคลอด 3 ครั้งคุณภาพ  เกณฑ์ > ร้อยละ 65    ผลงานระดับอำเภอ   ร้อยละ 61.17
ผลงานรายสถานบริการ      แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่  หนามแท่ง , ดงนา, จันทัย, ภูหล่น,  คำหมาไน,นาคำและฟ้าห่วน
 • การให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์เกณฑ์ร้อยละ 100 ผลงานระดับอำเภอร้อยละ59.70
ผลงานรายสถานบริการ   *****แห่งที่ผ่านเกณฑ์  ได้แก่  หนามแท่ง,นาทอยและฟ้าห่วน****
  • งานพัฒนาการเด็ก 4 ช่วงวัย ยังมีปัญหาการลงบันทึกติดตามประเมินซ้ำในเด็กที่ประเมินครั้งแรกสงสัยล่าช้า เกณฑ์ร้อยละ 90  ผลงานระดับอำเภอร้อยละ43.39  ฝากทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลที่ลงบันทึกด้วย

3.13 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1 ์ขอขอบคุณทีมวิทยากรยาเสพติดทุกท่านที่ช่วยดำเนินการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
2 ์ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก ทูบีนัมเบอร์ในชุมชน ส่งเรียงความเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเข้าประกวดในวาระครบรอบ 15 ปี ทูบีนัมเบอร์วัน สนใจติดต่อรับรายละเอียดที่ฝ่าย
3.14 กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  ไม่มีวาระ
วาระที่ 4 เรื่องจากโซนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
   
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
  การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทร บุคลากรสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่