วาระการประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอินทนินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
*************************************

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีเมืองใหม่ 3 เมษายน 2560
1. ข้าราชการย้ายมา ดำรงตำแหน่งใหม่ 1 ราย คือ นายพิภพ  สิงห์ชู  เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน
2. โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ(ผู้มีรายได้น้อย)ปี 2560
ลงทะเบียนได้ที่ ธกส. ,ธ.ออมสิน, ธ.กรุงไทย และ สนง.คลังจังหวัด  ตั้งแต่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560
3. การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560  ระหว่าง 11-17 เมษายน 2560
(7วันอันตราย)
- จุดตรวจ/จุดบริการ หลัก 2 จุด 1. สามแยก อบต.แก้งกอก 2.หน้า สถานีตำรวจภูธรหนามแท่ง
- ให้ อปท.กำหนดจุด Zoning เล่นน้ำสงกรานต์ ตามวิถีไทย เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- บทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ยับยั้งคนเมาแล้วขับ ไม่ให้ออกจากหมู่บ้าน
- รณรงค์การบังคับใช้กฎหมาย 1 ร 2 ส  3 ข 5 ม (10 รสขม) ได้แก่
1) ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด 2) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร  3) ขับย้อนศร 4) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
5) ไม่มีใบขับขี่ 6) แซงในที่คับขัน 7)เมาสุราแล้วขับ 8)ไม่สวมหมวกนิรภัย 9) มอร์เตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย
10) ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะเริ่มกวดขันตั้งแต่ 5 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
4. กำหนดการตรวจเลือกทหาร ในระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2560 ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่
จะมีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทุกราย
5. สรรพกรอำเภอศรีเมืองใหม่ ขอให้บุคลากรสาธารณสุขที่ รพ.ศรีเมืองใหม่ ออกหนังสือรับรองการหักภาษี
ณ ที่จ่าย  ที่ลงข้อมูลหักประกันสังคม เป็น ภาษี ณ ที่จ่าย และขอคืนภาษี  ให้ไปยกเลิก และยื่นภาษีใหม่
ภายใน วันที่ 7 เมษายน 2560
6. กำหนดการประชาชนอำเภอศรีเมืองใหม่ เดินทางไปเข้าเฝ้าฯถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 -7 เมษายน 2560
6 เมษายน 2560  -  11.00 น. พร้อมกัน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่
-  14.00 น. เดินทางถึง ศูนย์แสดงสินค้า OTOP จังหวัดอุบลราชธานี
-  16.00 น. พิธีปล่อยขบวนคณะฯออกเดินทาง7 เมษายน 2560  02.00 น. ถึงจุดพักระหว่างทาง ทำธุระส่วนตัว แต่งกายพร้อมเข้าเฝ้าฯ

วาระที่ 2 เรื่องเรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
วาระที่ 3 เรื่องจากกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
1 การส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560
   - งบทดลอง ลูกข่าย รพ.สต.ส่งครบ 16 แห่ง งบสัมพันธ์ 15 แห่ง
   - คะแนนคุณภาพบัญชี ได้เต็ม ............ คะแนน
    *  รพ.สต.ที่งบทดลองไม่สัมพันธ์   1 แห่ง คือ รพ.สต.ลาดควาย
 
2 ข้าราชการ ขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
ขอให้ติดต่อกรอกคำขอมีบัตร ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
3 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ในวันที่ 9 เมษายน 2560
เวลา 06.00 น. ณ ห้องประชุมภูริทัตโต
3.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1 ให้ทุกรพสต.ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ประเมินรพสต.ติดดาว ส่งสสอ.ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
2 แจ้งทุกรพสต.เตรียมการใช้โปรแกรม Happinometer โดยจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และขอให้บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ได้ประเมินความสุขตนเอง โดยบันทึกข้อมูล ผ่านโปรแกรมนี้ รายละเอียดขั้นตอนการบันทึกข้อมูล จะแจ้งให้ทราบ
3 นโยบาย สาธารณสุข ในยุคปฏิรูป People Excellence (เอกสารแนบ)
3.3 ส่งเสริมสุขภาพ
1 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรม รดน้ำขอพรเนื่องในวันผู้สูงอายุ สำหรับผู้บริหารและข้าราชการ บำนาญกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ บริเวณหลังบ้านท่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญผู้บริหารและข้าราชการทุกท่านร่วมกิจกรรม
3.3 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อคัดกรองผู้ร่วมเดินทางและประจำบนรถบัส จำนวน ๕ ท่าน ในการอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางไปเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๐ ได้แก่
นางสาวพัชราภรณ์  ท้าวด่อน      เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สสอ.ศรีเมืองใหม่
นางสาวกรรณิการ์  จันภูษา        นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.ศรีเมืองใหม่
นางสาวปิยาพร  บุญยงค์           นักวิชาการสาธารณสุข    รพสต.คำไหล
นางสาวนัทธพร  คุณพรม          นักวิชาการสาธารณสุข    รพสต.ตะบ่าย
นางสาวดารุณี  สิงห์สา             นักวิชาการสาธารณสุข    รพสต.ภูหล่น
3.4 สาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขภาคประชาชน
  ไม่มีวาระ
3.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
1
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดประเมินผลการพัฒนางานสาธารณสุข ประจำปี 2560
  รอบที่ 1 ในห้วงเดือนเมษายน 2560 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยจะดำเนินการประเมินผล ดังนี้
  1.1. ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ ดึงข้อมูลเพื่อประเมินแล้วจากระบบ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560
  1.2. ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ ออกประเมิน ครั้งที่ 1 ในห้วงเดือนเมษายน
  1.3. Surprise KPI ซึ่งจะกำหนดตามสถานการณ์ ในห้วงที่ประเมิน
  1.4. พื้นที่ที่มีผลงานดีเด่นหรือมีนวัตกรรมต่างๆ (Outstanding)คะแนนการประเมินผล วัดจากผลการดำเนินงาน
2
3 การส่งโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3.5 งานประกันสุขภาพ
1
  ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.974(click) ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.997(click)
2
  สรุป CMI เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จำแนกราย รพ . Excel (click)
3.6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ไม่มีวาระ
3.7 กลุ่มงานควบคุมโรค
1

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอศรีเมืองใหม่รายงานผู้ป่วยตั้งแต่ มกราคม พบผู้ป่วย 19 ราย อัตราป่วย 27.94 ต่อแสนประชากร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ป่วยทั้งหมด มีนาคม หมู่ที่
นาคำ 2   2,4
ฟ้าห่วน 3 3 11,11,13
ลาดควาย 2   3,5
หนองขุ่น 5 3 3,3,4,9,10
คำหมาไน 2   3,5
นาแค 1   4
บก 1   3
ภูหล่น 3 3 9,9,15
  **1 Generation เท่ากับ 14 วันมาตรการในการควบคุมโรคไข้เลือดออก 3-3-1-5-283 ที่หนึ่ง คือการรายงาน/แจ้งข่าว ผู้ป่วย ภายใน 3 ชั่วโมง3 ที่สอง คือ การออกสอบสวนโรคในพื้นที่ภายในเวลา  3 ชั่วโมง1 คือ อปท.ทีมพ่นหมอกควันออกควบคุมโรค กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายใน 24 ชั่วโมง5 คือ ชุมชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำภายใน และนอกบ้านให้กลายเป็นศูนย์ ภายใน 5 วัน
2 การคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค   เกณฑ์ร้อยละ 90  ขอให้ รพสต.ทุกแห่งจัดทำทะเบียนแยกหมู่บ้าน/แยกกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการคัดกรอง

1.การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ (90%)
2.ผู้ติดเชื้อ /ผู้ป่วยเอดส์
3.ผู้สูงอายุ > 65 ปี
4.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
5.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
6.แรงงานต่างชาติ

3 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ขอให้ตรวจสอบการเบิกวัคซีนนักเรียนภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 ซึ่งประกอบด้วยจำนวนนักเรียน และจำนวนวัคซีน ตามลิงค์(คลิก)
3.8 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1 ผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ผลงาน 20.13

3.9 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
  ไม่มีวาระ
3.10 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1 แจ้งแผนออกหน่วยทันตกรรมในรพ.สต.ที่ไม่มีจนท.ทันตาภิบาล
ว/ด/ป สถานบริการ
5 เมษายน 2560 รพ.สต.นาแค
12 เมษายน 2560 สสช.ดงนา
19 เมษายน 2560 รพ.สต.นาทอย
26 เมษายน 2560 PCU ฟ้าห่วน

3.11 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1 แผนการตรวจอัลตร้าซาวด์มะเร็งตับ  ประจำเดือน เมษายน  2560
ว/ด/ป สถานบริการ
11 เมษายน 2560 รพ.สต.คำหมาไน
18 เมษายน 2560 รพ.สต.คำหมาใน,หนองขุ่น,นาทอย
20 เมษายน 2560 รพ.สต.คำไหล,ห้วยหมาก
25 เมษายน 2560 รพ.สต.จันทัย
27 เมษายน 2560 รพ.สต.บก,ลาดควาย
 หมายเหตุ : แจ้งผู้ป่วยงดน้ำ งดอาหาร 6-8 ช.ม.ก่อนมาตรวจ
2 แผนการตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน ประจำเดือน เมษายน 2560
ว/ด/ป
สถานบริการ
5 เมษายน 2560 รพ.สต.นาแค
12 เมษายน 2560 สสช.ดงนา
19 เมษายน 2560 รพ.สต.นาทอย
26 เมษายน 2560 PCU ฟ้าห่วน

3.12 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ด้านอนามัยแม่และเด็ก,วัยเรียน,วัยรุ่น)
1 ขอความร่วมมือประสานหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นเข้าอบรมวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอินทนินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
2 ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งส่งข้อมูลรายชื่อเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าและผลการติดตามซ้ำ 1 เดือนปีงบประมาณ2560  (ตั้งแต่ ต.ค.59 – มี.ค.60 )ภายในวันที่ 12 เม.ย.2560
3 ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงและบันทึกข้อมูลโภชนาการเด็ก ไตรมาสที่ 3 ภายในเดือนเม.ย. หรือ พ.ค. 2560
3.13 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1 ์ติดตามรายงาน เยี่ยมบ้านผู้ป่วย SMIV เดือนมีนาคม 2560 ที่ยังไม่ส่งได้แก่ ลาดควาย, คำหมาใน นาแค, นาทอย, จันทัย, หนองขุ่น, ดอนใหญ่, หนามแท่ง และห้วยหมาก
2 ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดทำทะเบียนเด็กเป้าหมายประเมิน IQ ปี 2564 และดำเนินงานดังนี้
- จัดทำทะเบียนเด็กกลุ่มเป้าหมาย
-  คัดกรองภาวะซีดทุกราย แก้ไขด้วยการให้วิตามินเสริมธาตุเหล็ก
-  คัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (ไอโอดีน) ทุกราย ตรวจคอพอก
-  ประเมินภาวะโภชนาการทุก 3 เดือน
-  ประเมินพัฒนาการเด็กทุกราย
-  ประเมิน EQ IQ พัฒนาความสามารถทางเชาว์ปัญญา
-  จัดวิตามินเสริมธาตุเหล็กให้กลุ่มเป้าหมายทุกราย
-  ให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ปกครอง
-  ส่งเสริมกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า , กิน เล่น  เต้น  วาด
-  ออกเยี่ยมบ้าน
3.14 กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
1 แจ้งสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปี 2560  (ต.ค59.- มี.ค.60) เสียชีวิตทั้งสิ้น 7 ราย
2 การสมัครทีมผู้ก่อการดี ปี 2560 แหล่งน้ำท่องเที่ยวแก่งจุการ  เขตรพ.สต.คำไหล ขอให้รพ.สต .คำไหลส่งใบสมัครและแบบประเมินตนเองที่ฝ่ายตามรายละเอียดที่สำเนาให้ภายใน วันที่ 30เม.ย.60
วาระที่ 4 เรื่องจากโซนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
   
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
  การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทร บุคลากรสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
แจ้ง รพ.สต.จ่ายกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทรบุคลากรสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่และรพ.สต.รวบรวมเงินนำส่งสสอ.ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน