วาระการประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมอินทนินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
*************************************

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
วาระที่ 3 เรื่องจากกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
1
2  
3  
4  
3.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1

แนวทางการดำเนินงาน รพสต.ติดดาว (เอกสารแนบ)

3.3 ส่งเสริมสุขภาพ
1 การประเมิน ADL สภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ และผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ)
3.3 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อคัดกรองผู้ร่วมเดินทางและประจำบนรถบัส จำนวน ๕ ท่าน  ในการอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางไปเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๐
3.4 สาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขภาคประชาชน
1

ให้ทุกรพสต.กรอกข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลจัดการสุขภาพ และข้อมูล อสค.ในเว็บไซด์ http://www.thaiphc.net/ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

2

แจ้งอสม.เข้าร่วอบรมโครงการพัฒนศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายอสม.อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน ๔๐ คน   ประกอบด้วย
ประธาน อสม.ระดับอำเภอ จำนวน 1 คน
•  รองประธาน อสม.ระดับอำเภอ จำนวน 1 คน
•  ประธาน อสม. ระดับตำบล จำนวน 1 คน
•  รองประธาน อสม.ระดับตำบล จำนวน 1 คน
•  ประธาน อสม.ระดับหมู่บ้าน (ตามจำนวนที่จัดสรร อาจจะไม่ครบทุกหมู่บ้าน)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๓.การจัดงานวันอสม.ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๐
-กำหนดจัดในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

          -แนวทางการจัดงาน
3.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
1
  จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2559 โดยพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 1.1 ประเภทอำนวยการระดับสูง ได้แก่ นพ.ดนัย เจียรกูล นายแพทย์เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อุบลราชธานี ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศและจะเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ และบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล
  1.2 ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ได้แก่ นางศิริพร พิริยะธนาพงศ์ (ผอ.รพ.สต.หนองไหล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี) ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดในวันข้าราชการพลเรือน 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฎอุบลราชธานีซึงได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศและจะเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ และบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล
2
  การตรวจราชการกรณีปกติและบูรณาการ ครั้งที่ 1/2560 Click เพื่อดูรายละเอียด
3
  การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงและส่วนราชการส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2560 (สป.สัญจร) ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ Click เพื่อดูรายละเอียด
4 การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยที่ได้รับ พระราชทานนาม ประจำปีงบประมาณ 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด
5 โครงการ E- Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ไม่จำกัดผู้เรียน รุ่นที่ 1   ระหว่างวันที่  15     กุมภาพันธ์ 2560 - 17 มีนาคม 2560
รุ่นที่ 2   ระหว่างวันที่  1-31 พฤษภาคม 2560 ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียนในรูปแบบ E- Learning ออนไลน์ได้ที่ เว็ปไซต์ สถาบันดำรงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเรียน ในเว็ปไซต์ดังกล่าว ต่อไป
6 การดำเนินงานงบค่าเสื่อม 1.งบค่าเสื่อม ปี 2560
ได้รับการอนุมัติแผนจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) ซึ่งจังหวัดดำเนินการส่งแผน ที่อนุมัติการให้ คปสอ. แล้วในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 2560 ขอใหพื้นที่้ดำเนินการบันทึกข้อมูลรายการ ที่อนุมัติแล้ว ในระบบรายงานออนไลน์ของ สปสช.ทุกรายการ ภายในเดือนมีนาคมนี้และเร่งรัด ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบ พัสดุให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด
2.ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม 90 % ปี 2559
เร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันซึ่งยังไม่ดำเนินการอีก ร้อยละ 33 เนื่องจากจะสิ้นสุดระยะเวลาของการ ใช้งบประมาณในวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้ Click เพื่อดูรายละเอียด
3.การดำเนินงานงบค่าเสื่อมตั้งแต่ปี 2558 ลงไป Click เพื่อดูรายละเอียด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 33 บทเฉพาะกาล ในการให้ คปสอ. สำรวจค่าเสื่อมที่ยังไม่ดำเนินการ และเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการและถ้ามีเงินเหลือตามเกณฑ์ ให้ทำแผนขอความเห็นชอบ และอนุมัติการ ใช้เงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560
3.5 งานประกันสุขภาพ
1
  ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน มกราคม 2560 ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.972 (click) ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.998 (click)
2 สรุป CMI เดือนมกราคม 2560 จำแนกราย รพ . Excel (click) Power point ( click )
3 ข้อมูลผู้ป่วยใน ตค.59 – มค.60 Excel (click) 1) SumAdjRW รายจังหวัด
2) จำนวนส่งข้อมูล
3) SumAdjRW รายโรงพยาบาล
4) ชดเชยรายจังหวัด
5) ชดเชยรายโรงพยาบาล
6) ข้อมูลส่งทันเวลารายโรงพยาบาล
3.6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 แนะนำระบบ ระบบ Chronic Data Exchange : CDE
3.7 กลุ่มงานควบคุมโรค
1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอศรีเมืองใหม่รายงานผู้ป่วยตั้งแต่ มกราคม พบผู้ป่วย 3 ราย อัตราป่วย 4.41 ต่อแสน ประชากร พบผู้ป่วยที่บ้านลาดควาย ปอขี้ตุ่น และบ้านโนนม่วง ผลการสุ่มลูกน้ำจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  HI เท่ากับ 20 CI เท่ากับ 0 (เฉลี่ยทั้งจังหวัด 
  **1 Generation เท่ากับ 14 วันมาตรการในการควบคุมโรคไข้เลือดออก 3-3-1-5-283 ที่หนึ่ง คือการรายงาน/แจ้งข่าว ผู้ป่วย ภายใน 3 ชั่วโมง3 ที่สอง คือ การออกสอบสวนโรคในพื้นที่ภายในเวลา  3 ชั่วโมง1 คือ อปท.ทีมพ่นหมอกควันออกควบคุมโรค กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายใน 24 ชั่วโมง5 คือ ชุมชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำภายใน และนอกบ้านให้กลายเป็นศูนย์ ภายใน 5 วัน
  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ผลการดำเนินงานวัคซีน

3.8 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1 ไม่มีวาระ
3.9 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
1 ขอให้ทำแบบประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รพสต.ละ 1 หมู่บ้าน  ไตรมาสละ 1 ครั้ง   และรวมเล่มส่งภายในวันสุดท้ายของการนิเทศ (16 ข้อ)  ผ่านช่องทาง

3.10 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1 แจ้งแผนออกหน่วยทันตกรรมในรพ.สต.ที่ไม่มีจนท.ทันตาภิบาล
2 ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตกรรม ปี ๒๕๖๐ (Service Plan) ดังนี้
  - OHSP ร้อยละ รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์ จัดบริการสุขภาพช่องปาก 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรมและจัดบริการสุขภาพช่องปาก 200 คนต่อ 1000 ประชากร ที่ยังไม่ผ่าน รพ.สต.นาแค/ภูหล่น/คำไหล/นาทอย           - Rangking ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2560 เป้าหมายทั้ง 3 ข้อรวมกัน    ร้อยละ 30  ดังนี้-  ตัวชี้วัดข้อที่ 20         ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control นับรวมฝึกผู้ปกครองทำความสะอาดช่องปาก เฉพาะเขต รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่าน รพ.สต.ภูหล่น /นาทอย3.11 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1 แผนการตรวจอัลตร้าซาวด์มะเร็งตับ  ประจำเดือน มีนาคม  ๒๕๖๐ หมายเหตุ : แจ้งผู้ป่วยงดน้ำ งดอาหาร 6-8 ช.ม.ก่อนมาตรวจ
2 สรุปผลงานตามตัวชี้วัด QOF ปี 60 ที่ยังไม่ผ่าน (ตัดเดือนมีนาคม)
  อัตราผู้ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันได้ดี (ร้อยละ 50)

 
สรุปผลการดำเนินงาน Service plan สาขาไต
KPI CKD 1.1 ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา และเท้า  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

3.12 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ด้านอนามัยแม่และเด็ก,วัยเรียน,วัยรุ่น)
1 สรุปผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2560  ไตรมาสที่ 2
 


3.13 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1 ์แจ้งติดตามรายงาน เยี่ยมบ้านผู้ป่วย SMIV และผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป ให้ส่งภายในวันที่ 20 เดือน
2 แจ้งประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการ สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการแพทย์
3.14 กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  แจ้งจุดเสี่ยงหลักงานป้องกันอุบัติเหตุจราจร  อำเภอศรีเมืองใหม่ 5 แห่ง ได้แก่
- สามแยกแก้งกอก ต.แก้งกอก
- สามแยกดอนใหญ่  ต.ดอนใหญ่
- สามแยกปากทางเข้าบ้านเอือดใหญ่ ต.เอือดใหญ่
-  โค้งห้วยร่องขุม ทางไปบ้านฟ้าห่วน ต.นาคำ
-  โค้งทางเข้าหน้าโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ต.นาคำขอให้พื้นที่ประเมินจุดเสี่ยงเพื่อแก้ไขเบื้องต้น เช่น ติดป้ายสัญลักษณ์ทางแยก ทางโค้ง ติดป้ายเตือนลดความเร็ว ติดสัญญาณไฟกระพริบ และ

 
วาระที่ 4 เรื่องจากโซนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
   
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
  การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทร บุคลากรสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
แจ้ง รพ.สต.จ่ายกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทรบุคลากรสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่และรพ.สต.รวบรวมเงินนำส่งสสอ.ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน