วาระการประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
ครั้งที่ 02/2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอินทนินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
*************************************

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
วาระที่ 3 เรื่องจากกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
1 การส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559
งบทดลอง ลูกข่าย รพ.สต.ส่งครบทุกแห่ง งบสัมพันธ์ คะแนนคุณภาพบัญชี ได้เต็ม 50 คะแนน

2 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)  ภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ )
มาตรการ 3 ป. 1 ค.   
(1) ปลูกจิตสำนึก  สร้างจิตสำนึก ปรับฐานความคิด
(2) ป้องกัน  สร้างระบบคุณธรรม ยกระดับความโปร่งใส
(3) ปราบปราม  ปรับปรุงระเบียบ ปิดช่องโหว่
(4) เครือข่าย   สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส
ประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ   
    2.1 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศมาตรการการป้องกัน
          การทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี                                            2.2  ประกาศเรื่อง การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกิจการหลักและกิจการสนับสนุน
          หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์
       (1) ข้าราชการ (ชายและหญิง)
           1.1 กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้แต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งของสำนักพระราชวัง
                โดยใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำ (ปลอกแขนไว้ทุกข์) ขนาดกว้างระหว่าง ๗ ถึง ๑๐เซนติเมตร
                พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน
            1.2 กรณีไม่ได้ไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้แต่งกายชุดปฏิบัติราชการ(เครื่องแบบสีกากีคอพับ
                และเครื่องแบบสีกากีคอแบะ)ไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งดำปลอกแขนไว้ทุกข์)
กรณีการแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติราชการ
           (1) ข้าราชการชาย   - แต่งกายด้วย เสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีดำ ผูกเนคไทสีดำ หากจะสวมเสื้อสูท หรือเสื้อคลุม
                ให้ใช้สีดำ(ปลอกแขนไว้ทุกข์) ดังกล่าว พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบนได้ตามสมควร
                                     - แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยพระราชทาน ให้ใช้เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาว
                 กางเกงดำ หรือสีขาวทั้งขุด หรือสีดำทั้งชุด ไม่ติดแขนไว้ทุกข์ หรือชุดพื้นเมืองสีดำ หรือขาวได้ตาม
                 ความเหมาะสม
            (2) ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพ ชุดสีดำล้วน
            (3) ข้าราชการชายและหญิง สามารถสวมใส่ชุดผ้าไทยหรือชุดพื้นเมืองสีดำหรือขาวได้ตามความเหมาะสม
4 ขอเชิญข้าราชการและบุคลากร ร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนค่านิยม กระทรวงสาธารณสุข MOPH
H  : Mastery     เป็นนายตนเอง  (ยึดหลักความถูกต้อง)    
O  : Orignality
   เร่งสร้างสิ่งใหม่  (สร้างสรรค์พัฒนางานตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข )
P  : People Centered Approach  ใส่ใจประชาชน
H  : Humility    ถ่อมตนอ่อนน้อม
3.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม
-หลักสูตร นักบริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๓๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.พ. – ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐ ณ วสส.ขอนแก่น
-หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑ พ.ค. – ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๐ ณ วสส.ขอนแก่น

2 แจ้งแนวทางการดำเนินงาน Primary Care Cluster คลินิกหมอครอบครัว (คู่มือการดำเนินงาน)
3.3 ส่งเสริมสุขภาพ
1 ่แจ้งอบรม CM (Care Manager)ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๐ – ๒๔ มี.ค. ๖๐
2 ให้ทุกพื้นที่ตำบล LTC คัดเลือกอสม.หรือผู้มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุเพื่อเข้าอบรม Care Giver (หลักสุตร 70 ชั่วโมง) โดยให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุ
3 แนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (เอกสารแนบ)

3.3 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 การอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางไปเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๐ ขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อคัดกรองผู้ร่วมเดินทางและประจำบนรถบัส จำรวน ๕ คัน
3.4 สาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขภาคประชาชน
1

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) รับสมัตรบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
เขต ๑๐  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๐ ถึงวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๐ รายละเอียดติดต่อได้ที่ฝ่ายสาธารณสุขมูลฐานภาคประชาชน สสอ.ศรีเมืองใหม่

2 ให้ทุกรพสต.เข้าไปกรอกข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ http://www.thaiphc.net/
3.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
1
    การตรวจราชการกรณีปกติและบูรณาการ ครั้งที่ 1/2560 Click เพื่อดูรายละเอียด  1   กำหนดการ 2  สรุปประเด็นตรวจ
2
    การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงและส่วนราชการส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2560 (สป.สัญจร) ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์
3
    การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยที่ได้รับ พระราชทานนาม ประจำปีงบประมาณ 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด
4
    การรายงานผลการติดตามดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ให้มีการรายงานทุกเดือน โดยผ่านทางช่องทาง Google Drive
3.5 งานประกันสุขภาพ
1
    สรุป CMI เดือน ธันวาคม 2559 จำแนกราย รพ. Click เพื่อดูรายละเอียด
2 ข้อมูลผู้ป่วยใน ตค – ธค 59 Click เพื่อดูรายละเอียด 1) SumAdjRW รายจังหวัด
2) จำนวนส่งข้อมูล
3) SumAdjRW รายโรงพยาบาล
4) ชดเชยรายจังหวัด
5) ชดเชยรายโรงพยาบาล
6) ข้อมูลส่งทันเวลารายโรงพ ยาบาล
7) CMI ตค - ธค 59
3 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน ธันวาคม 2560 ข้อมูล สปสช. ร้อยละ 99.973 Click เพื่อดูรายละเอียด  ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.997 Click เพื่อดูรายละเอียด
3.6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 นัดหมายติดตั้ง Application โปรแกรมติดต่อสื่อสารในองค์กร
3.7 กลุ่มงานควบคุมโรค
1

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอศรีเมืองใหม่รายงานผู้ป่วยตั้งแต่ มกราคม พบผู้ป่วย 2 ราย อัตราป่วย 2.94 ต่อแสน ประชากร พบผู้ป่วยที่บ้านลาดควาย และบ้านโนนม่วง

  **1 Generation เท่ากับ 14 วันมาตรการในการควบคุมโรคไข้เลือดออก 3-3-1-5-283 ที่หนึ่ง คือการรายงาน/แจ้งข่าว ผู้ป่วย ภายใน 3 ชั่วโมง3 ที่สอง คือ การออกสอบสวนโรคในพื้นที่ภายในเวลา  3 ชั่วโมง1 คือ อปท.ทีมพ่นหมอกควันออกควบคุมโรค กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายใน 24 ชั่วโมง5 คือ ชุมชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำภายใน และนอกบ้านให้กลายเป็นศูนย์ ภายใน 5 วัน
2 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2559 อำเภอศรีเมืองใหม่พบสุนัขหัวบวก จำนวน 2 หัว ที่ตำบลหนามแท่ง และเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ และปี2560 พบหัวบวก 1 หัวที่บ้านฟ้าห่วน ตำบลนาคำ ขอให้พื้นที่ประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลเมื่อถูกสุนัขกัดและให้ประชาชนเฝ้าระวังสุนัขที่มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าแจ้งปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต. ที่สนับสนุนคณะทำงานตรวจหนอนพยาธิในพื้นที่บ้านโหง่นขาม ดงนา ให้ประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี..
ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนบ้านโหง่นขาม

30 ราย

ไส้เดือน 1 ราย

โรงเรียนบ้านดงนา

38 ราย

เส้นด้าย 1 ราย

ไม่พบไข่พยาธิใบไม้ในตับ

2 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ขอให้เร่งรัดและติดตามการให้บริการวัคซีนในโปรแกรม jhcis และติดตามผลงานได้ที่ เว็บ HDC จังหวัด

3 งานคุ้มครองผู้บริโภค
มูลค่าการใช้ยาไตรมาศแรก ปี 2560


3.8 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1 ไม่มีวาระ
3.9 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
1 ไม่มีวาระ
3.10 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1 แจ้งแผนออกหน่วยทันตกรรมในรพ.สต.ที่ไม่มีจนท.ทันตาภิบาล
วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2560  รพ.สต.ภูหล่น   
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  รพ.สต.นาทอย
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  PCU ฟ้าห่วน

2 แจ้งแผนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวาริน  อ.ศรีเมืองใหม่
3 ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตกรรม ปี ๒๕๖๐ (Service Plan) ดังนี้
๑ ตัวชี้วัด I 29 ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก ได้ครบ 14 กิจกรรม 3 องค์ประกอบ


2.2 Rangking ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2560 เป้าหมายทั้ง 3 ข้อรวมกัน    ร้อยละ 30  ดังน
ี้-  ตัวชี้วัดข้อที่ 20        ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control นับรวมฝึกผู้ปกครองทำความสะอาดช่องปาก เฉพาะเขต รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่าน บก จันทัย ลาดควาย ภูหล่น คำหมาใน
- ตัวชี้วัดข้อที่ 22   ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน) ผ่านทุกแห่ง
- ตัวชี้วัดข้อที่ 29 
ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน) ผ่านทุกแห่ง

3.11 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1 แผนการตรวจอัลตร้าซาวด์มะเร็งตับ  ประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560      รพ.สต.ห้วยหมาก    
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560      รพ.สต.ห้วยหมาก
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560       รพ.สต.ห้วยหมาก    
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560     รพ.สต.ลาดควาย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560     รพ.สต.ลาดควาย/รพ.สต.นาทอย
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560     รพ.สต.ห้วยหมาก
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560     รพ.สต.ห้วยหมาก/รพ.สต.จันทัย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560     รพ.สต.ลาดควาย     
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560    รพ.สต.ลาดควาย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560     รพ.สต.ลาดควาย
หมายเหตุ : แจ้งผู้ป่วยงดน้ำ งดอาหาร 6-8 ช.ม.ก่อนมาตรวจ
 
2 สรุปผลงานตามตัวชี้วัด QOF ปี 60 งาน NCD
  ผลงานการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน(ร้อยละ 90)

ที่ยังไม่ผ่าน รพ.สต.บก จันทัย คำบง ภูหล่น ห้วยหมาก หนามแท่ง คำหมาใน นาทอย PCU นาคำ
  ผลงานการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง(ร้อยละ)

ที่ยังไม่ผ่าน รพ.สต.นาแค บก จันทัย คำบง ภูหล่น ห้วยหมาก หนามแท่ง คำหมาใน นาทอย PCUนาคำ
  อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ปี (ร้อยละ 60)

ที่ยังไม่ผ่าน รพ.สต.หนองขุ่น คำไหล คำหมาใน ดอนใหญ่ โหง่นขาม PCU ฟ้าห่วน
  ร้อยละความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี 30-70 ปี  (ร้อยละ80)

3.12 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ด้านอนามัยแม่และเด็ก,วัยเรียน,วัยรุ่น)
1 แจ้งแผน การสุ่มประเมินพัฒนาการเด็ก  4 ช่วงอายุ (9,18,30,42 เดือน) โดยทีมประเมินจากจังหวัดออกสุ่มประเมินรพ.สต.  อำเภอละ 1 แห่ง  อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดสุ่มได้ที่ รพ.สต.จันทัย  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  โดยให้พื้นที่เตรียมการดังนี้
-  เตรียมห้องสำหรับประเมินพัฒนาการเด็ก  พร้อมโต๊ะพับ  จำนวน 1 โต๊ะ
-  นัดเด็กกลุ่มเป้าหมาย 9 เดือน  18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือน ที่มีอายุครบในเดือน กุมภาพันธ์ 2560  ช่วงอายุละ 2  คน-  ให้ผู้ปกครองนำสมุดสีชมพูและคู่มือ DSPM หรือ DAIM มาด้วย(ถ้ามี)

2 ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งดำเนินการตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนป.1 ทุกคนในพื้นที่ ตามกิจกรรมโครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อเตรียมนำข้อมูลบันทึกในฐานข้อมูล J และนำเข้าโปรแกรม vision2020 Thailand  สำหรับการบันทึกข้อมูลและการนำเข้าโปรแกรมจะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง  (ฝ่ายกำลังไปประชุมเรื่องการบันทึกข้อมูลและการนำเข้าข้อมูล วันที่ 2-3 ก.พ.2560 )
3.13 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1 ขอติดตามรายงาน EQ,SDQ, และแบบประเมินพฤติกรรม  4 กลุ่มโรค เด็ก ป.1 รพ.สต.ใดที่ยังไม่ส่งขอให้ส่งด่วนภายในวันที่ 3 ก.พ. 2560  ช่องทางการส่งงาน  เวปสำนักงานฝ่ายการพทย์
2 แจ้งผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดของรพ.สต.ทุกแห่งประชุมอบรม ระบบรายงานยาเสพติด(ใหม่) ในวันที่ 16 ก.พ.2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม  โรงแรมเนวาด้า  จังหวัดอุบลราชธานี
3.14 กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  ไม่มีวาระ
 
วาระที่ 4 เรื่องจากโซนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
   
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
  การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทร บุคลากรสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
แจ้ง รพ.สต.จ่ายกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทรบุคลากรสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่และรพ.สต.รวบรวมเงินนำส่งสสอ.ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน