วาระการประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
ครั้งที่ 01/2560 วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอินทนินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
*************************************

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
1.1 ขอขอบคุณส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ที่บริจาคทรัพย์สิน ในวันรวมน้ำใจ
ให้กาชาด เมื่อ 14  ธันวาคม 2559 ( สนง.สสอ.ศรีเมืองใหม่ และ รพ.สต.ในสังกัด
ร่วมบริจาคเงิน 3,600 บาท)
1.2 การจัดอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธี บำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน )   อำเภอละ 9 คน ระหว่าง 16-25 มกราคม 2560
1.3 โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...เคลื่อนที่  วันที่ 10 มกราคม 2560 ณ วัดไชยมงคล บ.แก้งกอก
(อบจ.อุบลราชธานี  ร่วมออกหน่วยตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนด้วย)
2.เรื่องจากที่ประชุมจังหวัด
2.1 งานกาชาดประจำปี 2560 จังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)
เริ่มวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 7 มกราคม 2560
2.2 สำนักพระราชวัง ประกาศให้เรียกพระนามใหม่ รัชกาลที่ 10 นับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559
"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"  โดย ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ฯ (ศตส.)ให้คำแนะนำการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 และพระราชินี ดังนี้
1) การประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายนอกอาคาร ขอให้ใช้ภาพสีเช่นเดิมที่เคยประดับ (ไม่ใช้ภาพขาวดำหรือภาพย้อมสีหม่น) แต่ให้ผูกผ้าขาวดำประดับใต้ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ให้ถูกต้อง งดงาม โดยให้แถบผ้าสีดำอยู่บนผ้าสีขาว และแถบผ้าต้องไม่อยู่บริเวณเหนือพระพักตร์ของพระองค์ท่าน  รวมทั้งควรประดับแยกส่วนกับพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
2) การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ภายในอาคาร ให้ประดับไว้ดุจเดิม ไม่ต้องปลดลง  และหากมีพระบรมฉายาลักษณ์ของ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอยู่คู่กัน ให้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของ รัชกาลที่ 10 บริเวณตรงกลางระหว่างทั้งสองพระองค์ โดยให้พระบรมฉายาลักษณ์ของ รัชกาลที่ 10 ต่ำกว่าพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ ประมาณ 10 เซนติเมตร2.3 กระทรวงสาธารณสุข มอบของขวัญปีใหม่ 2560 แก่ประชาชน 3 อย่างได้แก่
        1) การตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน
        2) การจัดมุมตัวอย่างสมุนไพรไทย
        3) การตรวจคุณภาพอาหารปลอดภัย

วาระที่ 2 เรื่องเรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
วาระที่ 3 เรื่องจากกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
1 ขอความร่วมมือข้าราชการที่บรรจุก่อน 1 เมษายน 2558 กรอกความคิดเห็นงานการเจ้าหน้าที่
ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. http://survey.ocsc.go.th/emp59 ภายใน 15 มกราคม 2560

2 จังหวัดอุบลราชธานี ส่งสำเนาคำสั่งที่ 5663/2559 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
3 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560
4 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) เรื่อง กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่าง 31 ธันวาคม 2559-3 มกราคม 2560)
3.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะและความต้องการฝึกอบรม แล้วนำส่งกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ รพสต.ที่ส่งแล้ว ได้แก่ รพสต.ดอนใหญ่ บก คำบง ลาดควาย นาทอยหนามแท่ง หนองขุ่น นาแค ภูหล่น สสช.โหง่นขาม ดงนา

2 Primary Care Cluster คลินิกหมอครอบครัว
-ผู้จัดการทีม
-ผู้จัดการ Cluster (ผอ., นว.,พยาบาลวิชาชีพ)
-สถานที่ตั้ง คลินิกหมอครอบครัว
3 แนวทางการดำเนินงาน รพสต.ติดดาว เป้าหมาย และแบบประเมิน
3.3 ส่งเสริมสุขภาพ
1 ส่งรายชื่อ อบรม CM (Care Manager)ดูแลผู้สูงอายุ รพสต.เป้าหมาย ดอนใหญ่,ห้วยหมาก,คำไหล,คำบง,ภูหล่น,pcuฟ้าห่วน,pcuนาคำ
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๐ – ๗ ก.พ. ๖๐ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๐ – ๑๕ ก.พ. ๖๐
ส่งรายชื่อ ตามเอกสารแนบ
2 กำหนดวันประชุมแนวทางการดำเนินงาน LTC ปี ๒๕๖๐ พื้นที่เป้าหมาย
3.3 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1     - ไม่มีวาระ 
3.4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
1
    แนวทางการดำเนินงานนโยบายของขวัญปีใหม่ 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด 1.แนวทาง 2. แบบฟอร์ม
2 กำหนดการ นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 9 - 25 มกราคม 2560 Click เพื่อดูรายละเอียด
3 การตรวจราชการกรณีปกติและบูรณาการ ครั้งที่ 1/2560 Click เพื่อดูรายละเอียด 1.รูปเล่ม  2. PPT.
4 การบริหารงบ PP ตามประกาศกระทรวง ปี 2559 Click เพื่อดูรายละเอียด
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 2560-2564 (รูปเล่ม)  Click เพื่อดูรายละเอียด
3.5 งานประกันสุขภาพ
1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนพฤศจิกายน 2559 ข้อมูลสปสช. ร้อยละ 99.968 Click เพื่อดูรายละเอียด ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.998 Click เพื่อดูรายละเอียด
3.6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 เว็บระบบข้อมูลตัวชีวัดปี 2560 http://203.157.166.27/cockpit60
3.7 กลุ่มงานควบคุมโรค
1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอศรีเมืองใหม่รายงานผู้ป่วยตั้งแต่ มกราคม- ธันวาคม 2559  พบผู้ป่วย 304 ราย อัตราป่วย 453.73 ต่อแสน ปชก ผู้ป่วยเดือน ธันวาคม จำนวน  3 ราย
 
ลำดับ รพ.สต. จำนวน  : แสน ปชก. ธค ชุมชน gen
1 นาคำ 32 397.57 1 นาเวียง 1
2 ฟ้าห่วน 23 442.73 1
3 นาแค 16 324.07 1 ดอนต้าย 1
4 คำไหล 3 95.48
5 ห้วยหมาก 26 397.74 1
6 ตะบ่าย 14 330.97 1
7 ลาดควาย 18 386.35 1
8 หนองขุ่น 5 173.13  1
9 จันทัย 10 387.45
10 คำบง 13 449.43 1 สิม
11 ภูหล่น 23 652.30
 12 หนามแท่ง 19 501.98
13 นาทอย 46 1391.41 1
14 โหง่นขาม 8 2099.74
15 ดงนา 11 2743.14
16 บก 6 165.98
17 คำหมาไน 16 461.10  1
18 ดอนใหญ่ 15 349.24  1
304 3

 

  **1 Generation เท่ากับ 14 วันมาตรการในการควบคุมโรคไข้เลือดออก 3-3-1-5-283 ที่หนึ่ง คือการรายงาน/แจ้งข่าว ผู้ป่วย ภายใน 3 ชั่วโมง3 ที่สอง คือ การออกสอบสวนโรคในพื้นที่ภายในเวลา  3 ชั่วโมง1 คือ อปท.ทีมพ่นหมอกควันออกควบคุมโรค กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายใน 24 ชั่วโมง5 คือ ชุมชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำภายใน และนอกบ้านให้กลายเป็นศูนย์ ภายใน 5 วัน
  จำนวนผู้ป่วยปี 2559 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน

  กราฟผู้ป่วยปี 2559 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน
02
2 งานวัณโรค
-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งแผนนิเทศงานวัณโรค อำเภอศรีเมืองใหม่ วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 08.00-17.00 น.ช่วงเช้าที่อำเภอ บ่ายสุ่มเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดการอบรมให้ความรู้ตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ รพสต.แห่งละ 1 คน จัดวันที่ 12 มกราคม 60 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 6  อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอให้ส่งราชชื่อภายในวันที่ 5 มกราคม 60

  งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1
หน่วยบริการ
รวมทั้งปีงบประมาณ มากกว่า 20

 

 

 
ทั้งหมด

แพทย์แผนไทย(ครั้ง)

ร้อยละ

03546 รพสตบ้านคำบง
1081

579

53.56

03552 รพสตบ้านคำหมาไน
421

196

46.56

10225 ดงนา
164

56

34.15

03544 รพสตบ้านจันทัย
408

115

28.19

03551 รพสตบ้านหนามแท่ง
943

237

25.13

03549 รพสตบ้านคำไหล
902

222

24.61

03543 รพสตหนองขุ่น
616

143

23.21

10944 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
17314

3440

19.87

23798 ฟ้าห่วน
820

146

17.8

03548 รพสตตะบ่าย
969

162

16.72

03553 รพสตบ้านดอนใหญ่
1093

143

13.08

03550 รพสตบ้านห้วยหมากน้อย
1267

162

12.79

03542 รพสตบ้านบก
890

111

12.47

23773นาคำ
239

29

12.13

03547 รพสตบ้านภูหล่น
769

83

10.79

03541 รพสตบ้านนาแค
1120

105

9.38

10224 โหง่นขาม
118

11

9.32

13871 รพสตบ้านนาทอย
462

43

9.31

03545 รพสตบ้านลาดควาย
1253

86

6.86

 
30849

6069

19.67325


3.9 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1 แจ้งแผนออกหน่วยทันตกรรมในรพ.สต.ที่ไม่มีจนท.ทันตาภิบาล
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐  สถานที่ สสช.ดงนา
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  สถานที่ PCU นาคำ
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐  สถานที่ รพ.สต.นาแค

2 ขอให้ดำเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตกรรม ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้
๑. ตัวชี้วัด I 28 ร้อยละกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ
๒. ตัวชี้วัด I 29 ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก ได้ครบ 14 กิจกรรม

3 องค์ประกอบ ตัวชี้วัด I 30 ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม  
3.10 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1 แผนการตรวจอัลตร้าซาวด์มะเร็งตับ ปี ๒๕๖๐ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ อำเภอศรีเมืองใหม่        จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 10 มกราคม 2560 สถานบริการ รพ.สต.บก/คำบง/ลาดควาย/ห้วยหมาก/นาแค/หนองขุ่น/ภูหล่น/ตะบ่าย/คำไหล/คำหมาใน/ดอนใหญ่
วันที่ 12 มกราคม 2560   สถานบริการ   รพ.สต.คำบง
วันที่ 17 มกราคม 2560   สถานบริการ  รพ.สต.ลาดควาย
วันที่ 19 มกราคม 2560   สถานบริการ  รพ.สต.ลาดควาย
วันที่ 26 มกราคม 2560   สถานบริการ  รพ.สต.ห้วยหมาก
วันที่ 31 มกราคม 2560   สถานบริการ  รพ.สต.ห้วยหมาก
หมายเหตุ : แจ้งผู้ป่วยงดน้ำ งดอาหาร 6-8 ช.ม.ก่อนมาตรวจ  

2 ผลงานการตรวจสุขภาพ ปี ๒๕๖๐
  ผลงานการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
03
  ผลงานการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
04
ที่มา โปรแกรม HDC ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
3.11 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ด้านอนามัยแม่และเด็ก,วัยเรียน,วัยรุ่น)
1 ขอให้ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กของรพ.สต.ทุกแห่งตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 4 ช่วงวัย 
( 9,18,30,42 เดือน) ในช่วงไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค.2559) และบันทึกข้อมูลในแต่ละเดือนให้ครบ 100%
โดยขอความกรุณาบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ม.ค.2560

2 ขอให้ผู้รับผิดชอบงานโภชนาการเด็ก 0 – 5 ปี และโภชนาการเด็กนักเรียน บันทึกผลการ
ชั่งน้ำหนัก – วัดส่วนสูงของเด็ก 0 -5 ปีและเด็กนักเรียน โดยให้ลงบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ในช่วง
เดือน ต.ค.- พ.ย.2559 เท่านั้น และขอความกรุณาบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ม.ค.2560

3 ผลงาน/ระบบรายงานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (ด้านงานอนามัยแม่และเด็ก) ยึดจากรายงาน HDC เท่านั้น ผู้รับผิดชอบงานสามารถตรวจสอบเป้าหมายและผลงานสถานบริการตนเองได้จากรายงาน HDC จังหวัด  โดยเข้าเวปสสอ.ศรีเมืองใหม่/ดูรายงาน 43 แฟ้ม HDC/กลุ่มรายงานมาตรฐาน/งานส่งเสริมป้องกัน/งานอนามัยแม่และเด็ก          คลิกเลือกตรวจสอบผลงาน/รายงาน
3.12 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1 ขอให้ผู้รับผิดชอบงานต้อกระจกในผู้สูงอายุ ตรวจคัดกรองสายตาผู้สูงอายุประจำปี 2560 และบันทึกข้อมูลในโปรแกรมVision 2020 เป้าหมายคือผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปทุกคน
2 ตรวจสอบผลงาน/รายงานจากโปรแกรมvision 2020
3.13 กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
1 1 สรุปรายงานการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน  ในช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่
อำเภอศรีเมืองใหม่ ประจำปี 2560 (วันที่ 29 ธ.ค.2559 – วันที่ 4 ม.ค. 2560)
    • เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น    30     ครั้ง
    • มีผู้ได้รับบาดเจ็บ      35     ราย
    • เสียชีวิต               1         ราย
3.14 สาธารณสุขมูลฐานและการสาธารณสุขภาคประชาชน
 
3.15 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
 
วาระที่ 4 เรื่องจากโซนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
   
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
  การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทร บุคลากรสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
แจ้ง รพ.สต.จ่ายกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทรบุคลากรสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่และรพ.สต.รวบรวมเงินนำส่งสสอ.ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน